Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Thanh Bình 2 năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2639

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Gia tốc của một chất điểm dao động đều hoà biến thiên

Câu 2: Nói về một chất điểm dao động đều hòa, phát biểu nào đúng ?

Câu 3: Phương trình dao động điều hòa của một vật là x=3cos(20\pi t+\frac{\pi }{3})(cm): .Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là

Câu 4: Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng 20N/m và vật nhỏ có khối lượng m.Con lắc dao động điều hoà tần số 1,59 Hz. Giá trị của m là

Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ A= 2,5cm. Biết lò xo có độ cứng k = 100 N/m và quả nặng có khối lượng 250 g.  Lấy t= 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng thì quãng đường vật đi được trong frac{pi }{10}s  đầu tiên là

Câu 6: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g= π2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là

 

Câu 7: Một con lắc đơn dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài của con lắc đi 16 cm thì trong cùng khoảng thời gian t như trên, con lắc thực hiện 20 dao động. Lấy g= 9,8 m/s2. Độ dài ban đầu của con lắc là

 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

    

Câu 9: Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là

Câu 10: Cho hai dao động điều hoà :x_{1}=A_{1}cos(\omega t+\varphi _{1})(cm);x_{2}=A_{2}cos(\omega t+\varphi _{2})(cm), . Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi :

Câu 11: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương,cùng tần số. Biết phương trình của dao động tổng hợp là  x=3cos(10\pi t-\frac{5\pi }{6})(cm), của thành phần dao động thứ nhất x_{1}=5cos(10\pi t+\frac{\pi }{6})(cm)  Phương trình của thành phần dao động thứ hai là :

Câu 12: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường đồng tính và đẳng hướng phụ thuộc vào

Câu 13: Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là : u=4cos(100\pi t=\frac{\pi x}{10}) , trong đó u, x đo bằng (cm), t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:

 

Câu 14: Giao thoa sóng là hiện tượng

Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa của hai sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp cùng pha A, B dao động với tần số 16 Hz. Tại điểm M cách A và B lần lượt là 23,5 cm và 16 cm sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 2 cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng

Câu 16: Điều kiện xảy ra sóng dừng trên sợi dây dàn hồi chiều dài , một đầu cố định, một đầu tự do là :

Câu 17: Trên một sợi dây đàn hồi dài  100cm, hai đầu A, B cố định, có một sóng truyền với tần số 50 Hz. Người ta thấy trên dây này có sóng dừng và đếm được ba nút sóng, không kể hai nút A, B. Tốc độ truyền sóng trên dây là

 

Câu 18: Năng lượng mà sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là

       

Câu 19: Với một sóng âm, khi cường độ âm tăng gấp 100 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm tăng thêm

Câu 20: Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm

     

Câu 21: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên

Câu 22: Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức i=5\sqrt{2}cos100\pi t(A) ( t tính bằng s). Cường độ dòng điện tức tại thời điểm t = 2012 s là

Câu 23: Đặt một điện áp xoay chiều u=100\sqrt{2}cos100\pi t(V) vào hai đầu  cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =\frac{1}{\pi }H. thì cường độ dòng điện tức thời qua cuộn cảm  là

Câu 24: Trong mạch xoay chiều chỉ có tụ điện,

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u=200\sqrt{2}cos100πt(V) vào hai đầu mạch gồm điện trở R, cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là \sqrt{2} A  Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lược là 200Ω  và 100Ω . Giá trị của R là

Câu 26: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R= 50Ω  mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần và một tụ điện. Biết cường độ dòng điện trên đoạn mạch đồng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Nếu dùng dây nối tắt hai bản tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch lệch pha \frac{\pi }{3}  so với điện áp. Tụ điện có dung kháng bằng

Câu 27: Trong đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, tần số dòng điện bằng 50Hz, độ tự cảm của cuộn cảm thuần là 0,2 H. Muốn có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra trong đoạn mạch thì điện dung của tụ điện phải có giá trị là 

Câu 28: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn thuần cảm L = \frac{1 }{\pi }H  và tụ điện C = FC=\frac{10^{-3}}{4\pi }Fmắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 120 \sqrt{2}cos100πt(V). Điện trở của biến trở phải có giá trị bao nhiêu để công suất của mạch đạt giá trị cực đại? Giá trị cực đại của công suất là bao nhiêu ?

Câu 29: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu?

Câu 30: Máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha giống nhau ở điểm nào?

Câu 31: Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?

Câu 32: Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 50V – 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu?

Câu 33: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 4cm với tần số 10 Hz.Lúc t= 0 vật ở vị trí cân bằng và bắt đầu đi theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là:

Câu 34: Một con lắc đơn có chu kỳ dao động T = 4s, thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí có li độ cực đại là:

Câu 35: Giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng   tần số sóng f có mối liên hệ sau :

Câu 36: Âm thoa điện mang một nhánh chĩa hai dao động với tần số 100Hz, chạm mặt nước tại hai điểm S1, S2. Khoảng cách S1S2 = 9,6cm. Tốc độ truyền sóng nước là 1,2m/s. Có bao nhiêu gợn sóng trong khoảng giữa S1 và S2?

Câu 37: Trong mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, cảm kháng đang có giá trị nhỏ hơn dung kháng. Muốn có cộng hưởng điện xảy ra, người ta dùng biện pháp nào nêu dưới đây ?

Câu 38: Mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r và tụ điện có điện dung C được mắc nối tiếp vào điện áp u=U_{0}cos(\omega t). Tổng trở của mạch tính theo công thức:

Câu 39: Đặt điện áp u=100cos100(\omega t+\frac{\pi }{6})(V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i=2cos(\omega t+\frac{\pi }{3})(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 40: Một đường dây có điện trở 4Ω   dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Điện áp hiệu dụng ở nguồn là U = 6 kV, công suất nguồn cung cấp P = 510 kw. Hệ số công suất của mạch điện là 0,85. Vậy công suất hao phí trên đường dây tải là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Đạj Hồ 29 39 74% 40.53
2 Nguyễn vũ châu 3 4 75% 2.62
3 Mai Thành Long 32 40 80% 18.45
4 Thanh Sơn 23 39 59% 48.93
5 Phạm Văn Thịnh 8 16 50% 19.92
6 Ngọc Văn 34 40 85% 18.8
7 Dương Nhu 25 40 63% 36.2
8 Giả Sử 15 40 38% 49.13
9 Minh Chien 24 36 67% 60.1
10 Sun Bùi 26 39 67% 34.32
11 Na Xa 29 40 73% 55.42
12 Ln Táo 30 40 75% 60.2
13 Anhh Anhh 29 40 73% 47.08
14 Lê Trung 34 39 87% 31.42
15 Yul Siêu Tửng 30 40 75% 42.02
16 Võ Xuân Trọng 14 27 52% 61.12
17 Hoài Lê 30 40 75% 27.35
18 Huynh Nguyen 13 32 41% 6.5
19 Trần Khánh Huyền 16 17 94% 44.27
20 Kendy Phùng 28 40 70% 46.93
21 Liêm Nguyễn Duy 7 21 33% 60.22
22 Hân Nguyễn 26 40 65% 47.48
23 Lâm Thùy Dung 25 40 63% 32.12
24 Nhi Lê 28 39 72% 33.32
25 Bella Lê Hồng 35 40 88% 3.85
26 Quang Huy 27 40 68% 33.87
27 Phạm Thảo 25 40 63% 57.77
28 lê đức quý 38 40 95% 28.12
29 trần thị lai 26 40 65% 33.23
30 Song Lam 8 15 53% 14.95
31 Tường Vy 24 34 71% 26.82
32 Thắm Nguyễn 23 40 58% 51.05
33 Lê Minh 29 40 73% 26.63
34 Phương Thảo 17 27 63% 55.9
35 trần phú nguyện 35 40 88% 8.17
36 Thu Huyền 1 1 100% 0.35
37 Học Bài Đi 9 16 56% 14.17
38 Next Tung Tăng 29 40 73% 19.22
39 Hào Hồ 36 40 90% 8.67
40 Manh Hung Le 38 40 95% 20.1
41 Huỳnh Lê Chiêu Dương 0 3 0% 57.57
42 Vũ Minh Hiếu 25 31 81% 32.72
43 Nguyễn Thành Duy 17 40 43% 11.13
44 NGUYEN LE THI NGOC HA 33 40 83% 42.43
45 Quốc 28 33 85% 60.1
46 Mai Thị Hiền 24 33 73% 37.25
47 Takei Taiki 30 33 91% 38.27
48 Mạnh Hùng 31 40 78% 49.83
49 Khánh 29 40 73% 37.5
50 Phạm Thế Vĩnh 30 39 77% 60
51 le quang toan 26 40 65% 31.77
52 Nguyễn Nhân 37 40 93% 2.82
53 Phạm Thị Kiều Loan 12 23 52% 61.7
54 Trần Thái Nguyên 37 40 93% 38.73
55 Tuan Nguyen 31 40 78% 30.53
56 Duichan Yogurthếthạn 34 40 85% 32.28
57 Tun Tun 21 31 68% 60.07
58 Trần Vân 10 30 33% 59.55
59 Nguyễn Văn Hòa 29 40 73% 38.37
60 Ku Pkung 37 40 93% 28.25
61 Thành An 11 40 28% 7.95
62 phan thi kim nguyen 21 40 53% 51.5
63 Nguyễn Minh Luân 27 40 68% 33.67
64 Tuyết Hà 24 39 62% 27.1
65 Phạm Dũng 22 40 55% 60.15
66 Bùi Chí Hậu 34 40 85% 8.82
67 Ngốc Vô Tư 8 23 35% 14.03
68 Lê thương thương 29 40 73% 23.37
69 Trần Hữu Thắng 31 40 78% 47.92
70 Trần duy thao 30 40 75% 56.23
71 Nguyễn Văn Hữu Sơn 30 40 75% 42.35
72 Hữu Châu 26 40 65% 43.38
73 Kiều Oanh Nguyễn 33 40 83% 40.72
74 Phạm Thành Đạt 36 40 90% 5.25
75 dathoang 22 40 55% 32.65
76 Nguyệt Hạ 31 39 79% 39.97
77 Trịnh Thị Thu Trang 20 40 50% 54.2
78 Hữu Thành 24 39 62% 28.82
79 Ng Phương 12 16 75% 12.93
80 Tím Súp Lơ 31 39 79% 36.85
81 Cu Teo 33 40 83% 40.38
82 Nhất Đô 31 40 78% 40.53
83 Huuyền My 37 40 93% 25.15
84 のう ひょうぶ 1 2 50% 0.68
85 Khánh Long 20 27 74% 42.65
86 Lò Vi Sóng 31 40 78% 36.12
87 Nhi Phan 38 40 95% 33.13
88 Tuan Le 26 40 65% 26.72
89 lê văn hùng 9 25 36% 42.28
90 Loan Ham Học 31 40 78% 42.12
91 Phúc Nguyên 32 40 80% 54.27
92 Nguyễn thị hương huyền 29 39 74% 7.83
93 Nguyên Kim 34 40 85% 35.82
94 PHẠM THỊ MI 25 34 74% 35.52
95 Bút Chì 13 40 33% 42.63
96 Lan Ngố 28 40 70% 8.83
97 Thanh Nhan 27 33 82% 22.4
98 NT HT 20 35 57% 51.53
99 Ngô Vinh Hiển 24 38 63% 58.33
100 đoàn văn toa 21 40 53% 38.53
101 Hạnh Trần 30 40 75% 10.18
102 Thanh Lâm 21 40 53% 39.2
103 Vũ Ngọc Trung 27 38 71% 3.8
104 Hương Hương 21 40 53% 34.28
105 Trương Như Quỳnh 20 40 50% 45.17
106 Võ MInh Nhân 34 37 92% 47.9
107 Thanh Ngân 19 37 51% 23.27
108 piover 3 4 75% 4.3
109 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 20 33 61% 60.03
110 Nga Nguyễn 31 39 79% 53.1
111 Như Thùy 36 40 90% 28.17
112 Kỳ Duyên 20 40 50% 29.5
113 Nguyễn Văn Long 11 23 48% 49.43
114 Mai Phương 30 36 83% 24.92
115 Hoàng Hạnh Nguyên 25 40 63% 37.05
116 Khánh Huyền 26 40 65% 16.17
117 Lê Trường An 31 40 78% 43.8
118 Kal 18 21 86% 10.47
119 G'Mar Leo's 29 39 74% 27.02
120 Thịnh Trần Quang 21 34 62% 15.22
121 Lê Vy 31 40 78% 19.48
122 Nguyễn Minh Châu 33 39 85% 22.42
123 phan Văn Khoa 25 40 63% 27.42
124 Đình Nhi Nguyễn 0 0 0% 0.27
125 Ngọc Hiếu 29 40 73% 38.53
126 Hiền Renn 33 40 83% 34.7
127 Ngan Nguyen 31 40 78% 43.93
128 Quyền Lý 33 36 92% 45.95
129 Duyên's Joonji 29 39 74% 61.72
130 Thanh Lê 32 40 80% 27.05
131 Khoa Khoa 31 37 84% 15.72
132 Nguyễn Quang Nhật 27 36 75% 60.15
133 Cao Lâm 18 26 69% 48.58
134 Toni's Tran 12 20 60% 24.82
135 Khoa Lữ 7 38 18% 31.43
136 hà minh trí 27 40 68% 59.58
137 Quyên Trương 33 40 83% 38.63
138 Nguyễn Hồng Ánh 37 40 93% 24.33
139 Đo nguyen thao 10 40 25% 10.85
140 Đoàn Đình Nhật 32 40 80% 19.32
141 Mai Hoàng Thúy Quỳnh 27 32 84% 61.63
142 tranlantrang 16 40 40% 56.75
143 luongthihuyentran 12 13 92% 35.92
144 Huy Anhhuy 23 28 82% 60.12
145 Bửu Tuyền 15 40 38% 24.7
146 Thịt Kho Tàu 9 18 50% 5.72
147 Lê Minh Đăng 33 40 83% 24.52
148 nguyễn 33 36 92% 16.72
149 Trần Mạnh 32 40 80% 36.6
150 Phạm Ngọc 36 39 92% 24.33
151 HỒNG ĐỨC THANH 13 27 48% 51.42
152 tran thi giang 22 40 55% 57.73
153 Bảo Trân 23 31 74% 59.05
154 Maknae Dương 30 40 75% 30.02
155 Phan Kim Hướng 22 37 59% 9.52
156 nguyễn thị mỹ hạnh 30 35 86% 61.73
157 Dương Nguyễn 34 40 85% 6.13
158 hiền Vy 14 26 54% 60.02
159 Quý Minh Huỳnh 9 31 29% 60.2
160 Minh Đức 33 40 83% 31.03
161 Lê Bảo Quốc 25 40 63% 19.67
162 Sapthiroi 18 20 90% 26.42
163 Eagle Eye 34 40 85% 45.53
164 Đăng Xuân 22 31 71% 60.3
165 nguyễn thị thu sương 30 39 77% 37.02
166 Nguyễn Ngọc Như Ý 20 40 50% 14.37
167 Thiện Tánh 16 24 67% 24.87
168 Út Nhi 2 2 100% 2.48
169 lethithu 19 34 56% 28.62
170 Mai van thang 12 24 50% 61.67
171 Zet Ù 24 34 71% 45.48
172 Trung 16 40 40% 60.62
173 Hồ Công Hậu 19 40 48% 51.82
174 Juni Juni 37 40 93% 15.4
175 Nguyễn Hoàng Zed 17 34 50% 37.32
176 Huy Cường 6 40 15% 1.52
177 Trương Quý Hải 36 40 90% 29.63
178 Pupy Nguyễn 28 40 70% 50.65
179 Darkrai8921 15 26 58% 52.42
180 Phan Minh Tâm Gay 9 10 90% 4.52
181 Đỗ Hiếu 32 40 80% 19.05
182 Long Trần 37 40 93% 32.35
183 Thy Thy 21 40 53% 14.47
184 Trịnh Võ Thị Yến 28 40 70% 27.72
185 Ngô Tấn Đạt 31 40 78% 52.92
186 Tú PT 18 39 46% 49.4
187 Nguyễn Văn Quốc Nhật 25 39 64% 60.1
188 Heo Út 7 20 35% 17.55
189 Sen Thịnh 17 40 43% 10.48
190 Lê Vân 23 38 61% 28.7
191 Hồng Hưởng 17 26 65% 39.68
192 Ryma Thi 26 40 65% 5.73
193 Chỉ Cần Em 30 40 75% 27.12
194 Anh Tgx 37 40 93% 46.78
195 Trần Hoài Thương 35 40 88% 58.73
196 Mai Thị Yến 19 36 53% 30.87
197 Hwang Hee Chan 35 40 88% 14.97
198 Elina Huỳnh 27 39 69% 59.22
199 Thiên Di 23 39 59% 25.22
200 Phùng Thị Mỹ Hạnh 14 34 41% 26.32
201 to ngoc quynh 24 35 69% 60.38
202 bùi thị kim liễu 19 26 73% 60.08
203 Thành Arsenal 14 28 50% 36.85
204 Giấc Mơ Cỏ May 32 37 86% 35.88
205 Nguyễn Thị Bích Ngọc 30 40 75% 41.28
206 _ĐẮNG LÒNG THANH NIÊN_ 5 5 100% 28.57
207 Vân vui vẻ 27 35 77% 60.95
208 Mạnh Nguyễn 20 33 61% 60.68
209 Lê Duy Đạt 18 25 72% 58.58
210 Hoàng Trang 15 40 38% 3.42
211 Nguyễn Đoàn Hồng Nhung 24 40 60% 53.38
212 Đạt Phạm 28 40 70% 35.73
213 seandoan 28 39 72% 42.1
214 dinhhue 14 32 44% 19.33
215 Lê Đan Ta 36 39 92% 4.07
216 Jordan 34 40 85% 28.97
217 Trần Vân Anh 0 2 0% 3.52
218 Võ Hồng Tươi 10 35 29% 42.8
219 hieu` 36 40 90% 31.93
220 Lannhi Nguyen 16 26 62% 38.88
221 Thuy Duong 13 26 50% 31.27
222 serik 7 15 47% 60.9
223 Jegy Pink 28 40 70% 49.78
224 Hung Nguyen 23 38 61% 56.85
225 Phương Hàn Quốc 24 38 63% 47.85
226 Nguyễn Nhật MInh 38 40 95% 40.47
227 Nguyễn Hữu Cường 28 40 70% 37
228 Li Mac Sau 23 40 58% 37.22
229 Nguyệt Lê 17 30 57% 42.52
230 hoàng hữu minh quý 19 35 54% 60.88
231 Hoàng Thị Mỹ Linh 13 17 76% 16.85
232 Thanh Trang Nguyen 36 40 90% 24.73
233 LÊ HOÀNG ÂN 32 40 80% 38.58
234 Ngọc Phạm 25 31 81% 27.53
235 Quốc Tam 12 40 30% 8.22
236 Lê Duy Kỳ 11 16 69% 7.43
237 Huyền 'k 25 40 63% 59.57
238 Nguyễn Hoàng Nguyên 35 39 90% 29.82
239 võ tấn danh 37 40 93% 31.6
240 Kỳ An 11 40 28% 5.05
241 Nguyễn Thị Thùy Linh 19 38 50% 60.83
242 tranthihoai 21 40 53% 22.7
243 Đinh Trường 18 37 49% 60.15
244 Phan MInh Tâm 39 40 98% 14.25
245 Thiên Phú 2 3 67% 7.57
246 Đỗ Lê Duy 37 40 93% 11.82
247 Lê Phượng 32 40 80% 41.67
248 Ngọc Yến 18 25 72% 61.73
249 Bùi Duy Du 35 40 88% 32.58
250 Vy Hà 12 40 30% 10.98
251 Tuấn Minh Lê 28 40 70% 42.83
252 Bom Nổ Chậm 20 25 80% 31.38
253 Dung Nguyen Ngoc 33 40 83% 43.85
254 Hà Híp 32 40 80% 43.03
255 Hữu Nghị Hoàng 30 40 75% 60.28
256 Xuka Hí 27 39 69% 56
257 Trung Đức 2 5 40% 4.65
258 Phạm Nghị 1 3 33% 4.52
259 Tuấn Kiệt 28 40 70% 53.8
260 Bùi Hữu Nghĩa 23 40 58% 56.8
261 lê hoàng kim 36 40 90% 38.55
262 Van Phong Nguyen 14 22 64% 32.02
263 Vũ Vui Vẻ 18 37 49% 19.88
264 Cẩm Vân Đinh 10 20 50% 61.13
265 Thu Hương 28 40 70% 47.43
266 Tan Binhpro 15 27 56% 23.35
267 Quang Vũ 23 38 61% 60.45
268 Lê Thị Trinh 31 38 82% 44.68
269 phan khãi 33 40 83% 50.08

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12