Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 12 trường THPT Thanh Bình 2 năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2638

Click vào đề thi     Tải đề về

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Gia tốc của một chất điểm dao động đều hoà biến thiên

Câu 2: Nói về một chất điểm dao động đều hòa, phát biểu nào đúng ?

Câu 3: Phương trình dao động điều hòa của một vật là x=3cos(20\pi t+\frac{\pi }{3})(cm): .Vận tốc của vật có độ lớn cực đại là

Câu 4: Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng 20N/m và vật nhỏ có khối lượng m.Con lắc dao động điều hoà tần số 1,59 Hz. Giá trị của m là

Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ A= 2,5cm. Biết lò xo có độ cứng k = 100 N/m và quả nặng có khối lượng 250 g.  Lấy t= 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng thì quãng đường vật đi được trong frac{pi }{10}s  đầu tiên là

Câu 6: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g= π2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là

 

Câu 7: Một con lắc đơn dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian ∆t nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài của con lắc đi 16 cm thì trong cùng khoảng thời gian t như trên, con lắc thực hiện 20 dao động. Lấy g= 9,8 m/s2. Độ dài ban đầu của con lắc là

 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

    

Câu 9: Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là

Câu 10: Cho hai dao động điều hoà :x_{1}=A_{1}cos(\omega t+\varphi _{1})(cm);x_{2}=A_{2}cos(\omega t+\varphi _{2})(cm), . Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi :

Câu 11: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương,cùng tần số. Biết phương trình của dao động tổng hợp là  x=3cos(10\pi t-\frac{5\pi }{6})(cm), của thành phần dao động thứ nhất x_{1}=5cos(10\pi t+\frac{\pi }{6})(cm)  Phương trình của thành phần dao động thứ hai là :

Câu 12: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường đồng tính và đẳng hướng phụ thuộc vào

Câu 13: Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là : u=4cos(100\pi t=\frac{\pi x}{10}) , trong đó u, x đo bằng (cm), t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:

 

Câu 14: Giao thoa sóng là hiện tượng

Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa của hai sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp cùng pha A, B dao động với tần số 16 Hz. Tại điểm M cách A và B lần lượt là 23,5 cm và 16 cm sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 2 cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng

Câu 16: Điều kiện xảy ra sóng dừng trên sợi dây dàn hồi chiều dài , một đầu cố định, một đầu tự do là :

Câu 17: Trên một sợi dây đàn hồi dài  100cm, hai đầu A, B cố định, có một sóng truyền với tần số 50 Hz. Người ta thấy trên dây này có sóng dừng và đếm được ba nút sóng, không kể hai nút A, B. Tốc độ truyền sóng trên dây là

 

Câu 18: Năng lượng mà sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là

       

Câu 19: Với một sóng âm, khi cường độ âm tăng gấp 100 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm tăng thêm

Câu 20: Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm

     

Câu 21: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên

Câu 22: Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức i=5\sqrt{2}cos100\pi t(A) ( t tính bằng s). Cường độ dòng điện tức tại thời điểm t = 2012 s là

Câu 23: Đặt một điện áp xoay chiều u=100\sqrt{2}cos100\pi t(V) vào hai đầu  cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =\frac{1}{\pi }H. thì cường độ dòng điện tức thời qua cuộn cảm  là

Câu 24: Trong mạch xoay chiều chỉ có tụ điện,

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u=200\sqrt{2}cos100πt(V) vào hai đầu mạch gồm điện trở R, cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là \sqrt{2} A  Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lược là 200Ω  và 100Ω . Giá trị của R là

Câu 26: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R= 50Ω  mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần và một tụ điện. Biết cường độ dòng điện trên đoạn mạch đồng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Nếu dùng dây nối tắt hai bản tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch lệch pha \frac{\pi }{3}  so với điện áp. Tụ điện có dung kháng bằng

Câu 27: Trong đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, tần số dòng điện bằng 50Hz, độ tự cảm của cuộn cảm thuần là 0,2 H. Muốn có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra trong đoạn mạch thì điện dung của tụ điện phải có giá trị là 

Câu 28: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn thuần cảm L = \frac{1 }{\pi }H  và tụ điện C = FC=\frac{10^{-3}}{4\pi }Fmắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 120 \sqrt{2}cos100πt(V). Điện trở của biến trở phải có giá trị bao nhiêu để công suất của mạch đạt giá trị cực đại? Giá trị cực đại của công suất là bao nhiêu ?

Câu 29: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu?

Câu 30: Máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha giống nhau ở điểm nào?

Câu 31: Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?

Câu 32: Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 50V – 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W. Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu?

Câu 33: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 4cm với tần số 10 Hz.Lúc t= 0 vật ở vị trí cân bằng và bắt đầu đi theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là:

Câu 34: Một con lắc đơn có chu kỳ dao động T = 4s, thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí có li độ cực đại là:

Câu 35: Giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng   tần số sóng f có mối liên hệ sau :

Câu 36: Âm thoa điện mang một nhánh chĩa hai dao động với tần số 100Hz, chạm mặt nước tại hai điểm S1, S2. Khoảng cách S1S2 = 9,6cm. Tốc độ truyền sóng nước là 1,2m/s. Có bao nhiêu gợn sóng trong khoảng giữa S1 và S2?

Câu 37: Trong mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, cảm kháng đang có giá trị nhỏ hơn dung kháng. Muốn có cộng hưởng điện xảy ra, người ta dùng biện pháp nào nêu dưới đây ?

Câu 38: Mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r và tụ điện có điện dung C được mắc nối tiếp vào điện áp u=U_{0}cos(\omega t). Tổng trở của mạch tính theo công thức:

Câu 39: Đặt điện áp u=100cos100(\omega t+\frac{\pi }{6})(V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i=2cos(\omega t+\frac{\pi }{3})(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 40: Một đường dây có điện trở 4Ω   dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Điện áp hiệu dụng ở nguồn là U = 6 kV, công suất nguồn cung cấp P = 510 kw. Hệ số công suất của mạch điện là 0,85. Vậy công suất hao phí trên đường dây tải là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Đạj Hồ 29 39 74% 40.53
2 Nguyễn vũ châu 3 4 75% 2.62
3 Mai Thành Long 32 40 80% 18.45
4 Thanh Sơn 23 39 59% 48.93
5 Phạm Văn Thịnh 8 16 50% 19.92
6 Ngọc Văn 34 40 85% 18.8
7 Dương Nhu 25 40 63% 36.2
8 Giả Sử 15 40 38% 49.13
9 Minh Chien 24 36 67% 60.1
10 Sun Bùi 26 39 67% 34.32
11 Na Xa 29 40 73% 55.42
12 Ln Táo 30 40 75% 60.2
13 Anhh Anhh 29 40 73% 47.08
14 Lê Trung 34 39 87% 31.42
15 Yul Siêu Tửng 30 40 75% 42.02
16 Võ Xuân Trọng 14 27 52% 61.12
17 Hoài Lê 30 40 75% 27.35
18 Huynh Nguyen 13 32 41% 6.5
19 Trần Khánh Huyền 16 17 94% 44.27
20 Kendy Phùng 28 40 70% 46.93
21 Liêm Nguyễn Duy 7 21 33% 60.22
22 Hân Nguyễn 26 40 65% 47.48
23 Lâm Thùy Dung 25 40 63% 32.12
24 Nhi Lê 28 39 72% 33.32
25 Bella Lê Hồng 35 40 88% 3.85
26 Quang Huy 27 40 68% 33.87
27 Phạm Thảo 25 40 63% 57.77
28 lê đức quý 38 40 95% 28.12
29 trần thị lai 26 40 65% 33.23
30 Song Lam 8 15 53% 14.95
31 Tường Vy 24 34 71% 26.82
32 Thắm Nguyễn 23 40 58% 51.05
33 Lê Minh 29 40 73% 26.63
34 Phương Thảo 17 27 63% 55.9
35 trần phú nguyện 35 40 88% 8.17
36 Thu Huyền 1 1 100% 0.35
37 Next Tung Tăng 29 40 73% 19.22
38 Hào Hồ 36 40 90% 8.67
39 Manh Hung Le 38 40 95% 20.1
40 Huỳnh Lê Chiêu Dương 0 3 0% 57.57
41 Vũ Minh Hiếu 25 31 81% 32.72
42 Nguyễn Thành Duy 17 40 43% 11.13
43 NGUYEN LE THI NGOC HA 33 40 83% 42.43
44 Quốc 28 33 85% 60.1
45 Mai Thị Hiền 24 33 73% 37.25
46 Takei Taiki 30 33 91% 38.27
47 Mạnh Hùng 31 40 78% 49.83
48 Khánh 29 40 73% 37.5
49 Phạm Thế Vĩnh 30 39 77% 60
50 le quang toan 26 40 65% 31.77
51 Nguyễn Nhân 37 40 93% 2.82
52 Phạm Thị Kiều Loan 12 23 52% 61.7
53 Trần Thái Nguyên 37 40 93% 38.73
54 Tuan Nguyen 31 40 78% 30.53
55 Duichan Yogurthếthạn 34 40 85% 32.28
56 Tun Tun 21 31 68% 60.07
57 Trần Vân 10 30 33% 59.55
58 Nguyễn Văn Hòa 29 40 73% 38.37
59 Ku Pkung 37 40 93% 28.25
60 Thành An 11 40 28% 7.95
61 phan thi kim nguyen 21 40 53% 51.5
62 Nguyễn Minh Luân 27 40 68% 33.67
63 Tuyết Hà 24 39 62% 27.1
64 Phạm Dũng 22 40 55% 60.15
65 Bùi Chí Hậu 34 40 85% 8.82
66 Ngốc Vô Tư 8 23 35% 14.03
67 Lê thương thương 29 40 73% 23.37
68 Trần Hữu Thắng 31 40 78% 47.92
69 Trần duy thao 30 40 75% 56.23
70 Nguyễn Văn Hữu Sơn 30 40 75% 42.35
71 Hữu Châu 26 40 65% 43.38
72 Kiều Oanh Nguyễn 33 40 83% 40.72
73 Phạm Thành Đạt 36 40 90% 5.25
74 dathoang 22 40 55% 32.65
75 Nguyệt Hạ 31 39 79% 39.97
76 Trịnh Thị Thu Trang 20 40 50% 54.2
77 Hữu Thành 24 39 62% 28.82
78 Ng Phương 12 16 75% 12.93
79 Tím Súp Lơ 31 39 79% 36.85
80 Cu Teo 33 40 83% 40.38
81 Nhất Đô 31 40 78% 40.53
82 Huuyền My 37 40 93% 25.15
83 のう ひょうぶ 1 2 50% 0.68
84 Khánh Long 20 27 74% 42.65
85 Lò Vi Sóng 31 40 78% 36.12
86 Nhi Phan 38 40 95% 33.13
87 Tuan Le 26 40 65% 26.72
88 lê văn hùng 9 25 36% 42.28
89 Loan Ham Học 31 40 78% 42.12
90 Phúc Nguyên 32 40 80% 54.27
91 Nguyễn thị hương huyền 29 39 74% 7.83
92 Nguyên Kim 34 40 85% 35.82
93 PHẠM THỊ MI 25 34 74% 35.52
94 Bút Chì 13 40 33% 42.63
95 Lan Ngố 28 40 70% 8.83
96 Thanh Nhan 27 33 82% 22.4
97 NT HT 20 35 57% 51.53
98 Ngô Vinh Hiển 24 38 63% 58.33
99 đoàn văn toa 21 40 53% 38.53
100 Hạnh Trần 30 40 75% 10.18
101 Thanh Lâm 21 40 53% 39.2
102 Vũ Ngọc Trung 27 38 71% 3.8
103 Hương Hương 21 40 53% 34.28
104 Trương Như Quỳnh 20 40 50% 45.17
105 Võ MInh Nhân 34 37 92% 47.9
106 Thanh Ngân 19 37 51% 23.27
107 piover 3 4 75% 4.3
108 MộngđếnmộngđiMộngngỡtàn ThềxưahẹncũHộihồngnhan 20 33 61% 60.03
109 Nga Nguyễn 31 39 79% 53.1
110 Như Thùy 36 40 90% 28.17
111 Kỳ Duyên 20 40 50% 29.5
112 Nguyễn Văn Long 11 23 48% 49.43
113 Mai Phương 30 36 83% 24.92
114 Hoàng Hạnh Nguyên 25 40 63% 37.05
115 Khánh Huyền 26 40 65% 16.17
116 Lê Trường An 31 40 78% 43.8
117 Kal 18 21 86% 10.47
118 G'Mar Leo's 29 39 74% 27.02
119 Thịnh Trần Quang 21 34 62% 15.22
120 Lê Vy 31 40 78% 19.48
121 Nguyễn Minh Châu 33 39 85% 22.42
122 phan Văn Khoa 25 40 63% 27.42
123 Đình Nhi Nguyễn 0 0 0% 0.27
124 Ngọc Hiếu 29 40 73% 38.53
125 Hiền Renn 33 40 83% 34.7
126 Ngan Nguyen 31 40 78% 43.93
127 Quyền Lý 33 36 92% 45.95
128 Duyên's Joonji 29 39 74% 61.72
129 Thanh Lê 32 40 80% 27.05
130 Khoa Khoa 31 37 84% 15.72
131 Nguyễn Quang Nhật 27 36 75% 60.15
132 Cao Lâm 18 26 69% 48.58
133 Toni's Tran 12 20 60% 24.82
134 Khoa Lữ 7 38 18% 31.43
135 hà minh trí 27 40 68% 59.58
136 Quyên Trương 33 40 83% 38.63
137 Nguyễn Hồng Ánh 37 40 93% 24.33
138 Đo nguyen thao 10 40 25% 10.85
139 Đoàn Đình Nhật 32 40 80% 19.32
140 Mai Hoàng Thúy Quỳnh 27 32 84% 61.63
141 tranlantrang 16 40 40% 56.75
142 luongthihuyentran 12 13 92% 35.92
143 Huy Anhhuy 23 28 82% 60.12
144 Bửu Tuyền 15 40 38% 24.7
145 Thịt Kho Tàu 9 18 50% 5.72
146 Lê Minh Đăng 33 40 83% 24.52
147 nguyễn 33 36 92% 16.72
148 Trần Mạnh 32 40 80% 36.6
149 Phạm Ngọc 36 39 92% 24.33
150 HỒNG ĐỨC THANH 13 27 48% 51.42
151 tran thi giang 22 40 55% 57.73
152 Bảo Trân 23 31 74% 59.05
153 Maknae Dương 30 40 75% 30.02
154 Phan Kim Hướng 22 37 59% 9.52
155 nguyễn thị mỹ hạnh 30 35 86% 61.73
156 Dương Nguyễn 34 40 85% 6.13
157 hiền Vy 14 26 54% 60.02
158 Quý Minh Huỳnh 9 31 29% 60.2
159 Minh Đức 33 40 83% 31.03
160 Lê Bảo Quốc 25 40 63% 19.67
161 Sapthiroi 18 20 90% 26.42
162 Eagle Eye 34 40 85% 45.53
163 Đăng Xuân 22 31 71% 60.3
164 nguyễn thị thu sương 30 39 77% 37.02
165 Nguyễn Ngọc Như Ý 20 40 50% 14.37
166 Thiện Tánh 16 24 67% 24.87
167 Út Nhi 2 2 100% 2.48
168 lethithu 19 34 56% 28.62
169 Mai van thang 12 24 50% 61.67
170 Zet Ù 24 34 71% 45.48
171 Trung 16 40 40% 60.62
172 Hồ Công Hậu 19 40 48% 51.82
173 Juni Juni 37 40 93% 15.4
174 Nguyễn Hoàng Zed 17 34 50% 37.32
175 Huy Cường 6 40 15% 1.52
176 Trương Quý Hải 36 40 90% 29.63
177 Pupy Nguyễn 28 40 70% 50.65
178 Darkrai8921 15 26 58% 52.42
179 Phan Minh Tâm Gay 9 10 90% 4.52
180 Đỗ Hiếu 32 40 80% 19.05
181 Long Trần 37 40 93% 32.35
182 Thy Thy 21 40 53% 14.47
183 Trịnh Võ Thị Yến 28 40 70% 27.72
184 Ngô Tấn Đạt 31 40 78% 52.92
185 Tú PT 18 39 46% 49.4
186 Nguyễn Văn Quốc Nhật 25 39 64% 60.1
187 Heo Út 7 20 35% 17.55
188 Sen Thịnh 17 40 43% 10.48
189 Lê Vân 23 38 61% 28.7
190 Hồng Hưởng 17 26 65% 39.68
191 Ryma Thi 26 40 65% 5.73
192 Chỉ Cần Em 30 40 75% 27.12
193 Anh Tgx 37 40 93% 46.78
194 Trần Hoài Thương 35 40 88% 58.73
195 Mai Thị Yến 19 36 53% 30.87
196 Hwang Hee Chan 35 40 88% 14.97
197 Elina Huỳnh 27 39 69% 59.22
198 Thiên Di 23 39 59% 25.22
199 Phùng Thị Mỹ Hạnh 14 34 41% 26.32
200 to ngoc quynh 24 35 69% 60.38
201 bùi thị kim liễu 19 26 73% 60.08
202 Thành Arsenal 14 28 50% 36.85
203 Giấc Mơ Cỏ May 32 37 86% 35.88
204 Nguyễn Thị Bích Ngọc 30 40 75% 41.28
205 _ĐẮNG LÒNG THANH NIÊN_ 5 5 100% 28.57
206 Vân vui vẻ 27 35 77% 60.95
207 Mạnh Nguyễn 20 33 61% 60.68
208 Lê Duy Đạt 18 25 72% 58.58
209 Hoàng Trang 15 40 38% 3.42
210 Nguyễn Đoàn Hồng Nhung 24 40 60% 53.38
211 Đạt Phạm 28 40 70% 35.73
212 seandoan 28 39 72% 42.1
213 dinhhue 14 32 44% 19.33
214 Lê Đan Ta 36 39 92% 4.07
215 Jordan 34 40 85% 28.97
216 Trần Vân Anh 0 2 0% 3.52
217 Võ Hồng Tươi 10 35 29% 42.8
218 hieu` 36 40 90% 31.93
219 Lannhi Nguyen 16 26 62% 38.88
220 Thuy Duong 13 26 50% 31.27
221 serik 7 15 47% 60.9
222 Jegy Pink 28 40 70% 49.78
223 Hung Nguyen 23 38 61% 56.85
224 Phương Hàn Quốc 24 38 63% 47.85
225 Nguyễn Nhật MInh 38 40 95% 40.47
226 Nguyễn Hữu Cường 28 40 70% 37
227 Li Mac Sau 23 40 58% 37.22
228 Nguyệt Lê 17 30 57% 42.52
229 hoàng hữu minh quý 19 35 54% 60.88
230 Hoàng Thị Mỹ Linh 13 17 76% 16.85
231 Thanh Trang Nguyen 36 40 90% 24.73
232 LÊ HOÀNG ÂN 32 40 80% 38.58
233 Ngọc Phạm 25 31 81% 27.53
234 Quốc Tam 12 40 30% 8.22
235 Lê Duy Kỳ 11 16 69% 7.43
236 Huyền 'k 25 40 63% 59.57
237 Nguyễn Hoàng Nguyên 35 39 90% 29.82
238 võ tấn danh 37 40 93% 31.6
239 Kỳ An 11 40 28% 5.05
240 Nguyễn Thị Thùy Linh 19 38 50% 60.83
241 tranthihoai 21 40 53% 22.7
242 Đinh Trường 18 37 49% 60.15
243 Phan MInh Tâm 39 40 98% 14.25
244 Thiên Phú 2 3 67% 7.57
245 Đỗ Lê Duy 37 40 93% 11.82
246 Lê Phượng 32 40 80% 41.67
247 Ngọc Yến 18 25 72% 61.73
248 Bùi Duy Du 35 40 88% 32.58
249 Vy Hà 12 40 30% 10.98
250 Tuấn Minh Lê 28 40 70% 42.83
251 Bom Nổ Chậm 20 25 80% 31.38
252 Dung Nguyen Ngoc 33 40 83% 43.85
253 Hà Híp 32 40 80% 43.03
254 Hữu Nghị Hoàng 30 40 75% 60.28
255 Xuka Hí 27 39 69% 56
256 Trung Đức 2 5 40% 4.65
257 Phạm Nghị 1 3 33% 4.52
258 Tuấn Kiệt 28 40 70% 53.8
259 Bùi Hữu Nghĩa 23 40 58% 56.8
260 lê hoàng kim 36 40 90% 38.55
261 Van Phong Nguyen 14 22 64% 32.02
262 Vũ Vui Vẻ 18 37 49% 19.88
263 Cẩm Vân Đinh 10 20 50% 61.13
264 Thu Hương 28 40 70% 47.43
265 Tan Binhpro 15 27 56% 23.35
266 Quang Vũ 23 38 61% 60.45
267 Lê Thị Trinh 31 38 82% 44.68
268 phan khãi 33 40 83% 50.08

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12