Đề thi thử Đại học môn Sinh của THPT Thanh Miện Hải Dương

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 36 câu - Số lượt thi : 1032

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một cây dị hợp tử về 2 cặp alen qui định 2 tính trạng được tự thụ phấn và đã cho ra đời con có 4 kiểu hình khác nhau, trong đó tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn về 2 gen là 0,04. Kết luận nào dưới đây được rút ra từ kết quả lai trên là đúng nhất?

 

Câu 2: Ở người gen A qui định tóc xoăn, gen B qui định mũi cong, gen D qui định lông mi dài trội hoàn toàn so với gen a qui định tóc thẳng, gen b qui định mũi thẳng, gen d qui định mi ngắn. Các gen nằm trên các NST thường khác nhau. Bố và mẹ đều có tóc xoăn, mũi cong, lông mi dài sinh được đứa có tóc thẳng, mũi thẳng, lông mi ngắn . Kiểu gen của bố và của mẹ là

Câu 3: Một quần thể bị cách li kích thước nhỏ thường dễ trải qua hình thành laoif mới hơn một quần thể có kích thước lớn là do

Câu 4: Ở cừu, kiểu gien HH quy định có sừng, kiểu gien hh quy định không sừng, kiểu gien Hh biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Gien này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, cho F1 giao phối với nhau được F2. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 và F2 là

Câu 5: Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các virut để tổng hợp các gen từ nhiều vi trùng gây bệnh. Các virut này

Câu 6: Ở ruồi giấm gien B qui định thân xám trội hoàn toàn so với gien b qui định thân đen. Phép lai ruồi đực thân xám với ruồi cái thân đen thu được F1 50% ruồi thân xám; 50% ruồi đen. Cho ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên thế hệ F2 có tỷ lệ các kiểu gien là

Câu 7: Chuối thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thường dài hơn chuỗi thức ăn của hệ sinh thái trên cạn là do

Câu 8: KHí quyển nguyên thủy có các hợp chất:

Câu 9: Ở người, alen A quy định mắt màu bình thường trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Gien này nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Trong một gia đình, người bố mắt nhìn màu bình thường, người mẹ bị mù màu, sinh ra người con trai thứ nhất có mắt nhìn màu bình thường, người con trai thứ hai bị mù màu. Biết rằng không có đột biến gien và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, quá trình giảm phân ở mẹ diễn ra bình thường. Kiểu gien của hai người con trai này lần lượt là những kiểu gien nào sau đây?

Câu 10: Một plasmit có 10^{5} cặp nucleotit tiến hành tự nhân đôi 3 lần, số liên kết hóa trị nối giữa các nucleotit được hình thành là

Câu 11: Bệnh bạch tạng là một bệnh đột biến do gen lặn nằm trên NST thường gây nên. Ở một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền, trung bình cứ 10000 thì có 1 người biểu hiện bệnh này. Tỉ lệ người mang gen gây bệnh mà không bểu hiện bệnh trong quần thể là:

Câu 12: Biết tằm có bộ NST 2n=28. Để phân biệt đực cái ngay từ giai đoạn trứng người ta đã dùng cách gây đột biến chuyển đoạn....

Câu 13: Trong sản xuất kháng sinh bằng công nghệ tế bào, người ta sử dụng tế bào ung thư vì

Câu 14: Trong mô dang phân chia nguyên phân, xét hai nhóm tế bào trong đó hàm lượng ADN trong mỗi tế bào thuộc nhóm một chỉ bằng một nửa hàm lượng ADN trong tế bào nhóm hai. Tế bào nhóm 1 đang ở X. tế bào nhóm hai đang ở Y, X và Y lần lượt là:

Câu 15: Xét bốn cặp gen nằm trên bốn cặp NST tương đồng. Bố có kiểu gen dị hợp 3 cặp alen, đồng hợp 1 cặp alen, còn mẹ dị hợp một cặp alen, đồng hợp 3 cặp alen. Số kiểu giao phối tối đã là:

Câu 16: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN polimeraza di chuyển

Câu 17: Tại sao nói quần thể là một hệ mở?

Câu 18: Cà độc dược có 2n=24. Một thể đột biến giảm phân bình thường tạo giao tử, trong đó loại giao tử có 13 NST chiếm 50%. Thể đột biến đó là:

Câu 19: Giả sử trong quá trình phát sinh giao tử có xảy ra hoán vị gen với tần số là 18%. Khi cho lai 2 dòng ruồi giảm thuần chủng thân xám cánh cụt với thân đen cánh dài thu được F1 tất cả đều thân xám cánh dài. Cho các cá thể F1 giao phối với nhau tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là:

Câu 20: Trong điều hòa hoạt động gen của Operon Lac ở E.coli, đường lactozo có vai trò

Câu 21: Ở loài sinh sản hữu tính, bộ NST được duy trì  ổn định qua các thế hệ tế bào trong cùng một cơ thể là nhờ

Câu 22: Vì sao tần số đột biến gen tự nhiên rất thấp nhưng ở thực vật, động vật, tỉ lệ giao tử mang đột biến về gen này hay gen khác là khá lớn?

Câu 23: Cho biết ở Việt Nam, cá chép phát triển mạnh ở khoảng nhiệt độ 25- 35oC khi nhiệt độ xuống dưới 2oC và cao hơn 44oC cá bị chết. Cá rô phi phát triển mạnh ở khoảng nhiệt độ 20-35oC, khi nhiệt độ xuống dưới 5.6oC và cao hơn 42oC cá bị chết. Nhận định nào sau đây không đúng?

Câu 24: Có 3 tế bào  sinh tinh trùng đều có kiểu gen AaBbDdEe\frac{GH}{gh} tiến hành giảm phân xảy ra trao đổi chéo thì tối đa sẽ cho số loại tinh trùng là

Câu 25: Một loài có 2n=24. Quan sát một tế bào của loài thấy có 23 NST bình thường và 1 NST có tâm động ở vị trí khác thường nhưng kích thước không đổi. NST khác thường này có thể được hình thành do đột biến NST dạng

Câu 26: Trong một tổ hợp lai giữa 2 dòng thuần chủng củ trắng với củ đỏ ở đời F1 thu được tất cả đều được củ trắng, ở đời F2 thu được tỉ lệ kiểu hình 12 củ trắng: 3 củ đỏ: 1 củ vàng. Biết rắng các gen qui định tính trạng màu sắc củ nằm trên NST thường. Chọn ngẫu nhiên 2 cá thể F2 củ đỏ lai với nhau, theo lí thuyết xác suất thu được củ vàng ở F2 là

Câu 27: Nội dung nào giải thích hiện tượng bên cạnh những loài sâu có màu xanh lẫn với màu của lá vẫn còn có những con sâu có màu sắc sặc sỡ nổi bật trên nền môi trường?

Câu 28: Trong sự tồn tại của quần xã, khống chế sinh học có vai trò

Câu 29: Cho các phương pháp sau đây:

(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua các thế hệ

(2) Dung hợp tế bào trần khác loài

(3) Lai khác dòng

(4) Nuôi cấy hạt phấn tiến hành lưỡng bội hóa các dòng đơn bội.

Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần ở thực vật là:

Câu 30: Cho gen A qui định đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt trắng. Thế hệ ban đầu (P_{0}) có 1 cá thể mang kiểu gen Aa và 2 cá thể mang kiểu gen aa. Cho chúng tự thụ phấn bắt buộc qua 3 thế hệ, sau đó cho ngẫu phối ở thế hệ thứ 3. Theo lí thuyết ở thế hệ thứ 4 quần thể có

Câu 31: Kiểu phân bố đồng đều của các cá thể trong quần thể thường gặp khi điều kiện sống

Câu 32: Ở một quần thể ngẫu phối, xét hai gen: gen thứ nhất có 4 alen thuộc đoạn không tương đồng của NST giới tính X; gen thứ hai có 6 alen thuộc NST thường. Trong TH không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen có thể được tạo ra trong quần thể này là

Câu 33: Xét các sinh vật sau:

1 nấm rơm

2. nấm linh chi

3. vi khuẩn hoại sinh

4. rêu bám trên cây

5. dương xỉ

Những sinh vật có chức năng tạo ra nguồn chất hữu cơ đầu tiên trong hệ sinh thái là:

Câu 34: Xét trong một cơ thể có kiểu gen AabbDd\frac{EG}{eg}. Khi 150 tế bào của cơ thể này tham gia giảm phân tạo giao tử, trong các giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm tỉ lệ 2%. Số tế bào đã xảy ra hoán vị gen là:

Câu 35: Ở người, sự rối loạn phân li cặp NST số 21 trong quá trình giảm phân tạo tinh trùng lần phân bào II của 1 trong 2 tế bào con sẽ tạo ra.

Câu 36: Các loài cá ăn sinh vật nổi thường có cơ quan lọc thức ăn là bộ lược mang. Số que mang của mỗi bộ lược mang dặc trưng cho từng loại như sau: loài I- 55, loài II-77, loài III- 56 và loài IV- 44. Khi sống trong cùng 1 môi trường, cặp nào sau đây có hiện tượng cạnh tranh mạnh nhất?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 CSH - 516 34 36 94% 3
2 Ngô Hoàng Anh Đức 33 36 92% 74.6
3 Kh 30 36 83% 38.75
4 Quỳnh Mai 25 35 71% 17.3
5 Trần Thanh Nhân Trí 25 36 69% 61.5
6 Phạm Toàn 24 34 71% 51.48
7 Ngô Thanh Thịnh 21 29 72% 59.08
8 nguyen phi can 21 35 60% 28.82
9 Byz Biz Cdht 16 29 55% 30.65
10 leminhthang 18 36 50% 34.3
11 Nguyễn Phi Long 17 36 47% 82.68
12 Trung Kiên 16 35 46% 7.17
13 Mai Lee 10 18 56% 13.1
14 Chỉn Mìn Sướng 11 26 42% 25.75
15 kiên chí linh 14 36 39% 23.18
16 Dương Lê Mỹ Phương 3 4 75% 29.05
17 Pham Van 13 36 36% 65.23
18 Dung Art 1 1 100% 0.52
19 Phan Thi Kim Ngan 16 23 70% 16.2
20 Hoàng Điệp 16 36 44% 14.38
21 Hồng Thắm 10 36 28% 90.9
22 Kieu Anh Nguyen 10 36 28% 7.28
23 Trọng Lâm 26 36 72% 14.7
24 AP DL 24 36 67% 28.92
25 Cok Shine 11 36 31% 20.72
26 Thà Danh 30 36 83% 7.32
27 dinh truong sinh 23 31 74% 35.13
28 Nguyễn Thị Xuân 9 35 26% 13.62
29 TTHT 0 0 0% 0.07
30 tran thi diem thuy 24 36 67% 59.55
31 võ tấn phúc 12 36 33% 19.87
32 Tra My Ngo 6 35 17% 27.3
33 Mr.E 31 36 86% 40.88
34 Đỗ Hoàng Sang 14 36 39% 65.08
35 Boku No Pico 9 34 26% 30.58
36 Trần Cao Lanh 21 36 58% 41.75
37 trúc 23 35 66% 56.92
38 Trâm Nguyễn 19 21 90% 5.82
39 Trang Nguyen 29 36 81% 27.6
40 Oishi Vô Tư Đi 1 3 33% 1.03
41 mai van hieu 11 20 55% 25.42
42 Chỉ Vậy Thôi 1 1 100% 1.13
43 Quân Stt 8 35 23% 20.42
44 Như Ngọcc 10 36 28% 11.73
45 Ngoc Võ 8 15 53% 12.18
46 Như Mai 6 21 29% 26.73
47 Nguyễn Minh Hiếu 27 36 75% 25.3
48 Minh Tri 25 36 69% 60.83
49 Bui Doi Cho Gioi 9 36 25% 8.18
50 Con Nít Ranh 17 36 47% 80.32
51 Nguyễn Dương Thanh Trí 17 36 47% 70.75
52 Quân Võ 2 3 67% 1.53
53 Huy Tak Goo 13 35 37% 38.8
54 Hearts Bleeding 29 36 81% 40.05
55 lan anh 10 35 29% 1.58
56 nguyễn thanh huyền 10 36 28% 39.52

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12