Căn bậc hai - Căn bậc ba

Câu 1: Rút gọn biểu thức: M = \frac{x + 3 + 2\sqrt{x^2 - 9}}{-2x + 6 + \sqrt{x^2 - 9}}

Với x ∈ R. x < -3

A. \sqrt{\frac{x + 3}{x - 3}}

B. \sqrt{\frac{x + 3}{-x - 3}}

C. \sqrt{\frac{x - 3}{x + 3}}

D. \sqrt{\frac{-x+ 3}{x - 3}}

Mã ID : 60328

Bài 2:

Cho biểu thức 

P = \left ( \frac{\sqrt{x - 1}}{3 + \sqrt{x - 1}} + \frac{x + 8}{10 - x}\right ) : \left ( \frac{3\sqrt{x - 1} + 1}{x -3\sqrt{x - 1} - 1} - \frac{1}{\sqrt{x - 1}}\right ) 

Câu 1: Rút gọn P

A. \frac{-3(x - 2)}{2(x - 5)}

B. \frac{3(x - 2)}{2(x - 5)}

C. \frac{-3(x + 2)}{2(x - 5)}

D. \frac{-3(x - 2)}{2(x + 5)}

Mã ID : 60249

Câu 2: Tính giá trị của P khi x = \sqrt[4]{\frac{3 + 2\sqrt{2}}{3 - 2\sqrt{2}}}  -  \sqrt[4]{\frac{3 - 2\sqrt{2}}{3 + 2\sqrt{2}}}

A. 0

B. 2

C. 3

D. 4

Mã ID : 60250

Câu 3: Rút gọn biểu thức  A = \sqrt{\frac{8 + \sqrt{15}}{2}}  +  \sqrt{\frac{8 - \sqrt{15}}{2}}

A. √14

B. √15

C. 4

D. √17

Mã ID : 60201

Bài 4:

Cho biểu thức:

P = frac{sqrt{x} + 1}{sqrt{x} - 2} + frac{2sqrt{x}}{sqrt{x} + 2} + frac{2 + 5sqrt{x}}{4 - x}  với x ≥ 0 và x ≠ 4

Câu 1: Rút gọn P

A. frac{3sqrt{x}}{sqrt{x} + 2}

B. frac{3sqrt{x}}{sqrt{x} - 2}

C. frac{3sqrt{x}}{sqrt{x} + 3}

D.frac{3sqrt{x}}{sqrt{x} + 2}

Mã ID : 60193

Câu 2: Tìm x để P = 2

A. 16

B. 15

C. 14

D. 13

Mã ID : 60194

Bài 5:

Cho biểu thức: P=(\frac{6x+4}{3\sqrt{3x^{3}-8}}-\frac{\sqrt{3x}}{3x+2\sqrt{3x}+4})(\frac{1+3\sqrt{3x^{3}}}{1+\sqrt{3x}}-\sqrt{3x})

Câu 1: Rút gọn P

A. P=\frac{3x-2\sqrt{3x}+1}{\sqrt{3x}-2}

B. P=\frac{3x+\sqrt{3x}+1}{\sqrt{3x}-2}

C. P=\frac{3x-2\sqrt{3x}+1}{\sqrt{3x}+1}

D. P=\frac{3x-2\sqrt{3x}-3}{\sqrt{3x}+2}

Mã ID : 59964

Câu 2: Xác định x nguyên sao cho P nguyên.

A. x = {1; -2}

B. x = {1; 2}

C. x = {1; 0}

D. x = {1; 3}

Mã ID : 59965

Bài 6:

Cho b > a > 0. Xét biểu thức:

P=\frac{\sqrt{a^{3}}-\sqrt{b^{3}}}{a-b}-\frac{a}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}-\frac{b}{\sqrt{b}-\sqrt{a}}

Câu 1: Rút gọn P

A. P=\frac{\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}

B. P=\frac{\sqrt{ab}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}

C. P=\frac{2\sqrt{ab}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}

D. P=\frac{2\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}

Mã ID : 59934

Câu 2: Biết (a-1)(b-1)+2\sqrt{ab}=1  , hãy tính giá trị của biểu thức P.

A. P = -1

B. P = 1

C. P = -2

D. P = 2

Mã ID : 59935

Câu 7: Rút gọn biểu thức

A = \sqrt{3 + 2\sqrt{3x - x^2}}  +  \sqrt{3 - 2\sqrt{3x - x^2}} 

với \frac{3}{2} ≤ x ≤ 3

A. 2\sqrt{x}

B. \sqrt{x}

C. 3\sqrt{x}

D. 4\sqrt{x}

Mã ID : 59884

Câu 8: Cho x, y, z là các số dương và xyz = 4. Tính giá trị biểu thức

P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{xy} + \sqrt{x} +2} + \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{yz} + \sqrt{y} +1} + \frac{2\sqrt{z}}{\sqrt{xz} + 2\sqrt{z} +2}

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Mã ID : 59879

Câu 9: Rút gọn biểu thức: P=(\frac{1}{1-\sqrt{x}}-\frac{1}{1+\sqrt{x}}).(1-\frac{1}{\sqrt{x}}) với x ≠ 1 và x > 0. 

A. P=\frac{-2}{1+\sqrt{x}}

B. P=\frac{-1}{1+\sqrt{x}}

C. P=\frac{1}{1+\sqrt{x}}

D. P=\frac{2}{1+\sqrt{x}}

Mã ID : 59853

Câu 10: Tính: \sqrt{48}-2\sqrt{75}+\sqrt{108}

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Mã ID : 59852

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Học miễn phí môn Toán Học miễn phí thầy Toản Học miễn phí thầy Lâm
Click Học thử Click Học thử Click Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Học miễn phí môn Văn cô Phạm Thị Thu Phương Học miễn phí môn Sinh Thầy Kiều Vũ Mạnh Học miễn phí môn Tiếng Anh cô Kiều Thị Thắng
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ