Đề luyện Nhận biết các chất hóa học - Đề số 1

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 22 câu - Số lượt thi : 320

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chất dùng làm khô khí Cl2 ẩm là:

Câu 2: Có ba dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và ba chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng trong sáu ống nghiệm riêng biệt. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm?

Câu 3: Có 3 chất lỏng : benzen, anilin, stiren đựng riêng trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để nhận biết 3 chất lỏng trên là:

Câu 4: Hãy chọn các thuốc thử sau đây để phân biệt các dung dịch: glucozơ, glixerol, etanol, lòng trắng trứng .

Câu 5: Sự mô tả nào sau đây không đúng hiện tượng hoá học?

Câu 6: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng trái đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?

Câu 7: Có ba lọ riêng biệt đựng ba dung dịch không màu, mất nhãn là HCl, HNO3, H3PO4. Thuốc thử có thể dùng để phân biệt được ba dung dịch trên là

Câu 8: Để phân biệt Na2CO3; NaHCO3; CaCO3 có thể dùng

Câu 9: Dung dịch chất nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?

Câu 10: Để phân biệt nhanh 3 chất lỏng không màu : axit metacrylic, axit fomic, phenol, dùng được thuốc thử nào dưới đây?

Câu 11: Để phân biệt Fe kim loại , FeO, Fe2O3, và Fe3O4 ta có thể dùng

Câu 12: Có dung dịch X gồm (KI và một ít hồ tinh bột). Cho lần lượt từng chất sau: O3 , Cl2 , H2O2, FeCl3 , AgNO3 tác dụng với dung dịch X. Số chất làm dung dịch X chuyển sang màu xanh là

Câu 13: Có thể dùng chất nào trong số các chất sau đây để làm khô khí NH3?

Câu 14: Để phân biệt các dung dịch : CH3CHO, CH3NH2, C6H5OH, CH3COOH không  thể dùng

Câu 15: Có 4 lọ riêng biệt chứa các dung dịch: NH4HCO3, NaAlO­2, C6H5ONa, C2H5OH. Hoá chất nào dưới đây có thể dùng để phân biệt được 4 dung dịch trên? 

Câu 16: Thuốc thử để tách từng chất ra khỏi hỗn hợp riêng biệt gồm phenol, anilin, benzen là

Câu 17: Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím?

Câu 18: Chất nào dưới đây không tác dụng được với dung dịch NaOH?

Câu 19: Có thể dùng dung dịch nào dưới đây để phân biệt 5 lọ đựng các chất màu đen sau đây: Ag2O,  CuO, FeO, MnO2, (Fe +FeO)?  

Câu 20: Có 3 chất lỏng là C2H5OH, C6H6, C6H5NH2 và ba dung dịch là NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa. Chỉ dùng chất nào dưới đây có thể nhận biết được tất cả các chất trên?  

Câu 21: Có 4 chất bột màu trắng riêng biệt : Na2SO4 , CaCO3, Na2CO3 và CaSO4.2H2O. Nếu chỉ được dùng dung dịch HCl làm thuốc thử thì có thể nhận biết được

Câu 22: Cho các chất sau: CO2, SO2, H2O2, benzen, toluen, stiren, phenylaxetilen. Số chất không làm mất màu dung dịch KMnO4 ngay cả khi đun nóng là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thành Tâm 21 22 95% 0.9
2 Phong Huyền 20 22 91% 26.58
3 Phan Lan 19 22 86% 6.48
4 Minh Duc Trinh 19 22 86% 34.13
5 LaLa 18 22 82% 3.33
6 Nguyễn Duy Lộc 18 22 82% 8.42
7 nguyễn thu phương 16 22 73% 5.93
8 hung 14 18 78% 10.42
9 Tuy Nguyen 15 22 68% 12.55
10 thattinh 15 22 68% 14.73
11 Lê Minh Ngọc 15 22 68% 14.78
12 trần văn hoan 13 19 68% 8.45
13 nguyenducminh 14 22 64% 10.03
14 Dang Dinh Quang 14 22 64% 5.33
15 hongduyen 12 22 55% 6.98
16 Tô Thị Thúy Kiều 10 22 45% 7.88
17 nguyenthibich 10 22 45% 5.53
18 Đào Thị Sim 9 22 41% 7.82
19 Trang Huyen 1 1 100% 0.2
20 Thành Cristiano 6 18 33% 9.35
21 NGUYỄN CHÍ DŨNG 8 22 36% 7.73
22 daicatien 11 22 50% 10.52
23 QuadraKill 16 22 73% 19.92
24 Yen Bui 0 0 0% 0.1
25 Vân Vớ Vẩn 4 20 20% 5.87
26 Chương 0 1 0% 1.07
27 HOÁ HỌC 0 1 0% 0.18
28 Nguyễn Phúc Thắng 6 21 29% 8.83
29 Nguyễn Văn Căn 6 25 24% 1.82

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12