Đề thi thử đại học môn hóa đề số 33

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 32 câu - Số lượt thi : 1815

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Có 10ml dung dịch axit HCl có pH=3. Cần thêm bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch axit có pH=4?

Câu 2: Khi nhỏ vài giọt nước Cl2 vào dung dịch NH3 đặc thấy có “khói trắng” bay ra. Khói trắng đó là:

Câu 3: Cho hỗn hợp gồm 25,6 gam Cu và 23,2 gam Fe3O4 tác dụng với 400ml dung dịch HCl 2M cho đến khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho dung dịch X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. tính m?

Câu 4: Chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu chất trong số các kim loại Al, Mg, Fe, Ag, Ba?

Câu 5: Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpetan-2-ol chỉ bằng phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, nhiệt độ)

Câu 6: Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm:

Câu 7: Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có CTPT C7H8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên?

Câu 8: Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh Plexiglas; Teflon, nhựa novolac, tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Trong đó số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

Câu 9: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là?

Câu 10: Tinh bột và xenlulozo khác nhau ở đặc điểm hoặc phản ứng nào dưới đây?

Câu 11: Cho 1,5 gam một andehit tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 21,6 gam bạc kim loại. CTCT của andehit là?

Câu 12: Cho cân bằng: 2NO2 (màu nâu) \rightleftharpoonsN2O4(không màu); ∆H0 <0

nhúng bình đựng hỗn hợp NO2 và N2O4 vào nước đá thì hỗn hợp:

Câu 13: Cho các dung dịch muối sau: NaNO3; K2CO3; CuSO4; FeCl3; AlCl3. Số dung dịch có pH<7

Câu 14: Khi cho từng chất KMnO4, MnO2, KClO3, K2Cr2O7 có cùng số mol tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc dư thì chất cho lượng khí Cl2 ít nhất là:

Câu 15: Trong muối NaCl có lẫn NaBr và NaI. Để loại 2 muối này ra khỏi NaCl người ta có thể:

Câu 16: Xà phòng hóa hoàn toàn 2,22 gam hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân của nhau cần dùng vừa hết 30ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được khí CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau (cùng đk). CTCT của 2 este là:

Câu 17: Cho glixerol tác dụng với axit axetic thì số chất chứa este tối đa có thể tạo ra là?

Câu 18: Chất X có đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm OH-, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm mất màu nước brom. Chất X là?

Câu 19: Để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối, người ta thường dùng thuốc thử là AgNO3 vì phản ứng tạo:

Câu 20: Có các quá trình sau:

a. Điện phân NaOH nóng chảy

b. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

c. Điện phân NaCl nóng chảy

d. Cho NaOH tác dụng với dung dịch HCl

Các quá trình mà ion Na+ bị khử thành Na là:

Câu 21: Khi trùng hợp buta-1,3-dien, ngoài caosu buna ta còn thu được một sản phẩm phụ X, biết rằng khi hidro hóa X thu được etylxiclohexan. CTCT của X là?

Câu 22: Đốt cháy 1 lít hidrocacbon X cần 6 lít O2 tạo ra 4 lít khí CO2. Nếu đem trùng hợp tất cả các đồng phân mạch hở của X thì số loại polime thu được là:

Câu 23: Cho dãy các chất: SiO2; Cr(OH)3; CrO3; Zn(OH)2; NaHCO3 và Al2O3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH đặc nóng là:

Câu 24: Cho các chất sau: propen; propin; buta-1,3-dien, benzene, toluene, stiren

Trong các chất trên, số chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom là?

Câu 25: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe2O3 vào dung dịch axit H2SO4 loãng (dư), thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là:

Câu 26: X là hỗn hợp 2 andehit đơn chức, mạch hở. 0,04 mol X có khối lượng 1,98g tham gia phản ứng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. m gam X kết hợp vừa đủ với 0,35gam H2. Tính m?

Câu 27: Cho 15,6 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là:

Câu 28: Công dụng nào dưới đây không phải là của muối NaCl?

Câu 29: Hiện tượng hình thành thạch nhũ trong hang động và xâm thực của nước mưa vào đá được giải thích bằng PTHH nào dưới đây?

Câu 30: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420.000. Hệ số polime hóa của PE là

Câu 31: Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỷ lệ số mol tương ứng 4:1) vào 30ml dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O thu được 150ml dung dịch có pH = z, z bằng?

Câu 32: X là hỗn hợp kim loại Ba và Al. Hòa tan m gam X vào lượng dư nước thu được 8,96 lít H2 (đktc). Cũng hòa tan m gam X vào dung dịch NaOH dư thf thu được 12,32 lít khí H2 (đktc). Tính m?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 usain 30 31 97% 18.6
2 boy ngeo co don 27 31 87% 34.15
3 Huyền Nguyễn Mỹ 28 31 90% 34.1
4 Quỳnh Mai 24 31 77% 34.95
5 Hân Hoàng Sohma 25 30 83% 17.92
6 Bull Red 25 31 81% 34.67
7 Ngô Hoàng Anh Đức 26 31 84% 67.8
8 nguyenducminh 25 31 81% 32.25
9 MinhNghia Pham 23 31 74% 18.4
10 Tuyet Yeu Thuong 18 22 82% 8.6
11 Vì Sao Thế 21 31 68% 28.8
12 Dino Shin 21 32 66% 11.35
13 hoaphan 17 30 57% 40.78
14 Lê Thị Thu Hà 20 31 65% 29.15
15 phamvanan 18 31 58% 42.3
16 Anh Chính Chủ 18 31 58% 7.1
17 vo thi tuong vy 10 13 77% 7.73
18 Kute Nhoklun 15 30 50% 36.17
19 le van quy 15 31 48% 40.43
20 Hạt Mưa Cô Đơn 18 31 58% 18.35
21 Thu Phong 12 22 55% 30.67
22 Hoàn tiến 2 2 100% 1.85
23 Hưng Hưng 1 1 100% 1.08
24 Tuyết Trắng 1 9 11% 3.25
25 võ thịnh sơn 28 32 88% 27.98
26 Linhh Linhh 6 12 50% 6.1
27 Long Đăng 18 32 56% 70.72
28 sơn đẹp trai 30 32 94% 22.08
29 LY Quăng Chai 14 30 47% 25.5
30 Lê Công Tuyển 12 32 38% 6.68
31 Boku No Pico 12 32 38% 50.1
32 Phương Lý Vũ 3 6 50% 5.52
33 diệu Linh 22 32 69% 15.93
34 Hà Rika 11 28 39% 11.3
35 Zym 7 20 35% 10.23
36 Nguyễn Minh Hoàng 17 32 53% 88.4
37 Phạm Văn Trường 14 29 48% 21.57
38 Pou Pou 10 32 31% 34.5
39 dungnguyen 8 17 47% 24.43
40 lê đức mạnh 12 32 38% 8.18
41 Doãn Điệp 21 32 66% 35.1
42 Nguyễn Duy 19 32 59% 46.05
43 hoàng thuận 18 32 56% 70.62
44 Thuận' Nguyễn' 12 32 38% 4.65
45 Nguyễn Dương Thanh Trí 14 32 44% 88.85
46 hồng Sơn 10 32 31% 16.25
47 RiBi Ngô 16 32 50% 47.98
48 ánhpuko 18 31 58% 20.97
49 Andrew Truong 14 22 64% 20.52
50 Nguyễn Văn Hiệp 0 0 0% 0.05
51 Hải Đông 21 32 66% 54.05
52 Duy Quyền 25 32 78% 10.5
53 nguyễn thị hương 17 32 53% 24.97
54 Nguyễn Trọng Cường 13 32 41% 49.83
55 Minh Tri 20 32 63% 53.17
56 Lê Hoàng Tân 0 0 0% 0.05
57 Tran anh 17 31 55% 23.77
58 Chí Thạo 9 29 31% 48.48
59 Trinh Trinh 0 0 0% 0.25
60 Diệp Mạnh Cường 9 17 53% 46.02
61 Ngoc Nguyen 0 0 0% 0.3
62 Tuấn Anh 20 30 67% 51.45
63 Trần Cao Lanh 20 32 63% 12.1
64 nguyễn jinii 1 1 100% 0.63
65 PL Aquarius 20 29 69% 22.93
66 AP DL 15 32 47% 21.65
67 Vương Mỹ Vovjnam 17 32 53% 83.73
68 Dũng Nguyen 23 32 72% 73.63
69 Thuan Tran 21 31 68% 76.85
70 Vũ Trần 29 32 91% 90.55
71 dinoshin 21 32 66% 10.63
72 võ thị thủy tiên 8 18 44% 9.45
73 Nguyễn Minh Thành 20 32 63% 47.38
74 Thieu Lexuan 2 3 67% 65.45
75 Trinh Jeny 3 7 43% 6.73
76 Quang Anh Shyn 14 32 44% 28.3
77 Mai Trinh 13 26 50% 28.75
78 Du Thiên 6 32 19% 2.15
79 Hoàng Mạnh 7 22 32% 25.7
80 PÉ TÝ 2 10 20% 4.9
81 bí mật 1 6 17% 10.08
82 Trần Ngọc Anh Kiệt 25 32 78% 45.53
83 Quỳnh Trúc 5 8 63% 2.83
84 daongocvuong 5 15 33% 53.42
85 hoang dai ca 6 14 43% 10.17
86 phung anh tu 12 31 39% 11.53
87 nguyen hai tam 10 30 33% 2.1
88 kiên chí linh 9 29 31% 3.12
89 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 12 31 39% 5.18
90 lan anh 9 31 29% 5.43

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12