Đề thi thử đại học môn hóa đề số 29

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 45 câu - Số lượt thi : 1761

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng: C2H5OH → X → Y → HOOC- COOH

Chất Y có thể là:

Câu 2: Cho sơ đồ:  X →  Y → C2H5OH

Với X, Y là những  hợp chất hữu cơ chỉ chứa các nguyên tố C, H hoặc các nguyên tố C, H,O với số nguyên tử  C ≤ 2; X,Y khác nhau và khác C2H5OH. Số cặp X,Y có thể có là?

Câu 3: Thủy phân este C4H6O2 trong mối trường kiềm dư, sau đó chưng cất hỗn hợp sau phản ứng thu được một chất hữu cơ X có phản ứng tráng bạc. Biết tỷ khối hơi của X so với hidro nhỏ hơn 25. CTCT của este là:

Câu 4: Khi dùng khí CO để khử Fe2O3 thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan X bằng dung dịch HCl dư giải phóng 4,48 lít khí ở đktc. Dung dịch sau phản ứng tác dụng với NaOH dư thu được 45 gam kết tủa trắng xanh. Thể tích khí CO ở đktc tối thiểu cần dùng là?

Câu 5:  

Trong các sơ đồ dưới đây thì sơ đồ thường dùng để tổng hợp ancol etylic trong công nghiệp là

Câu 6: Trong các kim loại sau đây: Ag, Au, Al, Fe, Cu thì kim loại có độ dẫn điện tốt nhất là:

Câu 7:  

Một thanh Zn đang tác dụng với HCl nếu thêm vài giọt CuSO4 thì

Câu 8: Criolit (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm, với mục đích chính là:

Câu 9: Chỉ từ C2H2 để điều chế được CH3COOC2H5 cần tiến hành tối thiểu bao nhiêu phản ứng?

Câu 10:  

Cho 2,7 gam Al tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa NaNO3 và NaOH thu được V lít khí ở đktc. Giá trị V là?

Câu 11: Một loại chất béo được tạo thành bởi glixerol và 3 axit béo là axit panmitic, axit oleic và axit linoleic. Đun 0,1 mol chất béo này với 500ml dung dịch NaOH 1M sau phản  ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X (trong quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học) thu được m gam chất rắn khan. m?

Câu 12: Cho 5,8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được hỗn hợp khí chứa CO2, NO và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y, dung dịch Y này hòa tan được tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử duy nhất là NO. tính m?

Câu 13:  Cho 18,5 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4 tác dụng vừa đủ với 200ml HNO3 loãng đun nóng. Sau phản ứng thu được 2,24 lít NO duy nhất (sản phẩm khử duy nhất ở đktc), dung dịch D và còn lại 1,46 gam kim loại. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 là?

Câu 14: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 16 gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư, thu được dung dịch Y. Khối lượng muối khan trong dung dịch Y là?

Câu 15: Hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử 60 đvC, chỉ chứa các nguyên tố C,H,O. Số CTCT có thể có của X là?

Câu 16: Cho 2 gam Fe và 3 gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng thu được 0,448 lít khí NO duy nhất và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch X là?

Câu 17: Hỗn hợp A gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S. Hòa tan hoàn toàn A bằng dung dịch HNO3 loãng, đun nóng, thấy giải phóng khí NO duy nhất, phần dung dịch thu được sau phản ứng chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Tỷ lệ x/y có giá trị là?

Câu 18:  Nhận xét nào dưới đây là đúng?

Câu 19: Cho 16,25 gam FeCl3 tác dụng hết với dung dịch Na2CO3 dư thấy có kết tủa xuất hiện. Khối lượng kết tủa thu được là:

Câu 20:  

Cho hỗn hợp rắn A gồm 5,6g Fe và 6,4g Cu tác dụng với 300ml dung dịch AgNO3 2M đến khi phản ứng hoàn toàn. Khối lượng chất rắn thu được là:

Câu 21:  

Xenlulozo trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozo (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozo ).Nếu dùng 2 tấn xenlulozo thì khối lượng xenlulozo trinitrat điều chế được là?

Câu 22:  

Thổi từ từ luồng khí H2 dư đi qua ống sứ chứa hỗn hợp gồm m gam MgO và m gam CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn. Kết thúc thí nghiệm hỗn hợp rắn thu được có khối lượng:

Câu 23: Trộn 0,54g bột Al với Fe2O3 và CuO, rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 dư thu được 0,896 lít ở đktc hỗn hợp khí Y gồm NO2 và NO (biết phản ứng không tạo muối NH4NO3). Tỷ khối của hỗn hợp Y so với H2 là:

Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol axetilen và 0,35 mol H2 vào bình kín có xúc tác Ni, đun nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm 4 khí. Khi cho Y lội qua dung dịch brom dư thấy có 4,48 lít ở đktc khí X bay ra. Tỷ khối của Z so với H2 là 4,5. Độ tăng khối lượng của bình brom là?

Câu 25: Cho 0,5 mol Mg và 0,2 mol Mg(NO3)2 vào bình kín không có oxi rồi nung ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X. Hỗn hợp chất rắn X tác dụng với nhiều nhất 500ml dung dịch Fe(NO3)3 có nồng độ aM. Xác định a?

Câu 26:  

Khi điều chế etilen từ ancol etylic và H2SO4 đậm đặc 1700C có lẫn SO2. Dung dịch nào dưới đây có thể chứng minh sự có mặt của SO2?

Câu 27:  

Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp MCO3 và M’CO3 bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra V lít khí ở đktc. Dung dịch thu được đem cô cạn được 5,1 gam muối khan. V là?

Câu 28: Thủy phân hoàn toàn m gam xenlulozo có chứa 50% tạp chất trơ, toàn bộ lượng glucozo thu được làm mất màu vừa đủ 500ml dung dịch Br2 1M trong nước. Tính m?

Câu 29: Cho 17,6 gam một este no, đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 19,2 gam muối khan. CTCT của este là?  

Câu 30:  

Khi cho brom tác dụng với một hidrocacbon thu được 1 dẫn xuất brom hóa duy nhất có tỷ khối hơi so với hidro bằng 75,5. Hidrocacbon đó là:

Câu 31: Rượu Vodka Hà Nội chai 650ml thường có ký hiệu 39,50, giá trị này cho biết thành phần %:

 

Câu 32: Trong công nghiệp, để sản xuất glixerol người ta đi theo sơ đồ nào?

Câu 33: Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol no đơn chức, mạch hở R. Cho 7,6 g X tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít H2 (đktc). Mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6 gam X bằng CuO (t0) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 43,2 gam kết tủa. CTCT của R là?

Câu 34:  Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p,n,e) là 76, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20 hạt. Cấu hình e nguyên tử nguyên tố X là

Câu 35:  Trong tự nhiên Cu có 2 đồng vị 6529Cu và 6329Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Biết MCl =35,5. Thành phần % về khối lượng của 6329Cu trong CuCl2

Câu 36:  

Cho các chất sau: CH3-CHO(1); HC ≡ CH(2); H2C=CH2 (3); CH3-C≡  C-CH3(4); HC≡  C-CH3 (5); HCOOH (6). Dãy gồm các chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đều tạo kết tủa màu vàng là:

Câu 37: Cho các chất lỏng sau: C2H5OH; C6H6; C6H5NH2; NaHCO3, C6H5ONa. Chỉ dùng dung dịch HCl có thể nhận biết được bao nhiêu chất?

Câu 38: Muối clorua thường được dùng để chống mục gỗ và bôi lên bề mặt kim loại trước khi hàn nhằm mục đích tẩy gỉ và chắc mối hàn là:

Câu 39:  Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức với H2SO4đặc ở 1400C thu được hỗn hợp các este có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol mối este là?

Câu 40: X là este của 1 axit hữu cơ đơn chức và ancol đơn chức. Thủy phân hoàn toàn 6,6 gam X bằng 90ml dung dịch NaOH 1M, lượng NaOH này dư 20% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn nặng 5,7 gam .Công thức X là?

Câu 41: Công thức hóa học nào dưới đây là của thạch cao nung nhỏ lửa?

Câu 42: Cho 8 gam canxi tan hoàn toàn trong 200ml dung dịch hỗn hợp HCl 2M và H2SO4 0,75M thu được khí H2 và hỗn hợp sản phẩm X. Cô cạn X thu được m gam muối khan. Tính m?

Câu 43: Hợp chất hữu cơ X chứa 32% C; 6,67% H; 42,667% O; 18,666% N. Biết phân tử X có một nguyên tố N và X có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng. CTCT của X là?

Câu 44: Oxi hóa 4 gam ancol CH3OH bằng CuO, t0 thu được 5,6 gam hỗn hợp gồm anđehit, nước và ancol dư. HIệu suất của phản ứng oxi hóa là?

Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nito và hơi nước (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Amin X tác dụng với axit nitro ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nito. Chất X là?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 usain 38 45 84% 39.02
2 Kh 35 45 78% 83
3 Nguyễn Thanh Tùng 26 26 100% 2.62
4 Ngô Hoàng Anh Đức 25 26 96% 45.38
5 boy ngeo co don 37 45 82% 2.85
6 hothihang 23 26 88% 24.42
7 phamvanan 29 43 67% 79.5
8 Nguyễn Thị Huyền 23 26 88% 26.73
9 truong ha minh nhat 22 26 85% 38.4
10 NGUYỄN DOÃN LÂM 28 45 62% 78.52
11 Mai Huy 20 31 65% 77.7
12 vo chi dien 21 35 60% 57.2
13 lương hạnh 25 45 56% 86.55
14 vanphu 20 26 77% 69.35
15 Quỳnh Mai 17 26 65% 31.82
16 Le van Ha 17 26 65% 65.43
17 yi nguyen 22 45 49% 82.92
18 Vì Sao Thế 16 26 62% 41.72
19 Byz Biz Cdht 18 29 62% 43.05
20 chungvau 18 26 69% 31.67
21 khuatbaduy 15 26 58% 51.23
22 Phương Út 17 32 53% 33.12
23 Ngocanh Rubi 12 19 63% 44.02
24 Tuấn Bigbang 25 45 56% 40.63
25 Nguyễn Thị Huyền Trang 8 10 80% 33.3
26 Mít Dai 16 29 55% 38.32
27 daongocvuong 10 20 50% 57.33
28 nguyenducminh 17 26 65% 44.65
29 nguyen le phuong anh 22 45 49% 47.67
30 Thu Phong 17 33 52% 79.72
31 khanh 13 26 50% 29.05
32 Sơn 4 7 57% 19.67
33 Nguyen Dien Cong 12 26 46% 49.33
34 hoàng tiến dũng 5 10 50% 66.03
35 tranthilinh 10 20 50% 21.98
36 Lê Văn Dũng 19 45 42% 42.52
37 Vũ Thị Lan Hương 1 1 100% 0.53
38 Thảo Mon 4 8 50% 12.68
39 thao 1 1 100% 12.92
40 Lê Thanh Bình 2 4 50% 24.48
41 đỗ anh hoàng 1 2 50% 7.95
42 Vicky Nguyễn 1 2 50% 10.33
43 Kim Nguyễn 1 2 50% 1.78
44 ngyen viet tien 10 15 67% 12.95
45 Trung Đức 11 20 55% 15.95
46 Dê Núi 13 43 30% 45.1
47 Phạm Đức Tuệ 1 3 33% 0.62
48 Vũ Trần 39 45 87% 64.83
49 nguyễn trường quân 1 3 33% 1.72
50 Trần Đức Thịnh 15 43 35% 74.67
51 vũ duy sơn 2 4 50% 4.77
52 Duy Quyền 27 44 61% 14.38
53 Nguyễn Minh Hoàng 4 9 44% 32.2
54 Hoàng Minh Hiếu 29 42 69% 13.87
55 nguyễn thị hương 23 45 51% 34.67
56 nguyenvanthanh 7 16 44% 2.98
57 Quang Anh Shyn 27 45 60% 50.48
58 nguyễn quang tiến 3 8 38% 9.88
59 le dinh ngoc 9 26 35% 4.5
60 Vì Sao Cô Đơn 8 26 31% 11.5
61 doan van thai 7 21 33% 31.32
62 Đào Văn Lộc 12 41 29% 1.67
63 Gaara.PoBc 14 45 31% 0.92
64 Say Goodbye 0 8 0% 44.6
65 dadadada 11 45 24% 35.5
66 Lananh Kute 5 26 19% 24.1
67 Nguyễn Tuấn Anh 9 45 20% 1.07

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12