Đề thi tốt nghiệp THPT môn lý năm 2013 mã đề 157

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 675

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Cho khối lượng của hạt nhân _{1}^{3}\textrm{T};  hạt prôtôn và hạt nơtron lần lượt là 3,0161 u; 1,0073 u và 1,0087 u. Cho biết 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân _{1}^{3}\textrm{T}

Câu 2:

Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có chiều dài dây treo l dao động điều hoà với chu kì T, con lắc đơn có chiều dài dây treo \frac{l}{2} dao động điều hoà với chu kì

Câu 3:

Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức:

Câu 4: Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là  Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là  q = 3.10-6cos2000t(C). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 5: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình x1­ = 3cos(ωt + \frac{\pi }{3}) (cm) và x2 = 4cos(ωt  - \frac{2\pi }{3} ) (cm) . Biên độ dao động của vật là

Câu 6: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C (với R, L, C không đổi). Khi thay đổi ω để công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì hệ thức đúng là:

Câu 7: Ở mặt thoáng của một chất lỏng, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm có hai nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha, cùng biên độ và cùng tần số 50 Hz. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 3 m/s. Trên đoạn thẳng AB, số điểm dao động có biên độ cực đại là

Câu 8: Đặt điện áp u = 200√2cos(100πt + \frac{\pi }{3} ) (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm \frac{1}{\pi} H. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm này là

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos100πt  (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm  \frac{1}{2\pi} H và tụ điện có điện dung  \frac{10^{-4}}{\pi} F . Để công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại thì biến trở được điều chỉnh đến giá trị bằng

Câu 10: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 11: Khi từ thông qua một khung dây dẫn biến thiên theo biểu thức Φ = Φ0cosωt  (với Φ0 và ω không đổi) thì trong khung dây xuất hiện suất điện động cảm ứng có biểu thức e = E0cos(ωt + φ). Giá trị của φ là

Câu 12: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T, ban đầu có N0 hạt nhân. Sau khoảng thời gian 3T số hạt nhân của chất phóng xạ này đã bị phân rã là

Câu 13: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 600 nm. Tần số của ánh sáng này là

Câu 14: Chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu lam, màu tím lần lượt là n1, n2, n3, n4. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần các chiết suất này là

Câu 15: Một con lắc đơn dao động điều hoà tại địa điểm A với chu kì 2 s. Đưa con lắc này tới địa điểm B cho nó dao động điều hoà, trong khoảng thời gian 201 s nó thực hiện được 100 dao động toàn phần. Coi chiều dài dây treo của con lắc đơn không đổi. Gia tốc trọng trường tại B so với tại A

Câu 16: Một máy phát điện xoay chiều một pha với rôto là nam châm có p cặp cực (p cực nam và p cực bắc). Khi rôto quay đều với tốc độ n vòng/giây thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số:

Câu 17: Dao động của con lắc đồng hồ là

Câu 18: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Hệ thức đúng là:

Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Gọi i là khoảng vân, trên màn quan sát, vân tối gần vân sáng trung tâm nhất cách vân sáng trung tâm một khoảng

Câu 20: Một sóng âm có chu kì 80 ms. Sóng âm này

Câu 21: Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng

Câu 22: Đặt điện áp u = 310cos100πt (V) (t tính bằng s) vào hai đầu một đoạn mạch. Kể từ thời điểm t = 0, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt giá trị 155 V lần đầu tiên tại thời điểm

Câu 23: Khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 24: Khi truyền tải điện năng có công suất không đổi đi xa với đường dây tải điện một pha có điện trở R xác định. Để công suất hao phí trên đường dây tải điện giảm đi 100 lần thì ở nơi truyền đi phải dùng một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là

Câu 25: Theo mẫu nguyên tử Bo, một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản, êlectron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính r0 . Khi nguyên tử này hấp thụ một phôtôn có năng lượng thích hợp thì êlectron có thể chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính bằng

Câu 26: Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với tần số góc ω và có biên độ Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí có li độ \frac{A}{2} và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

Câu 27: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,26 μm. Công thoát của êlectron ra khỏi kim loại này là

Câu 28: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 29: Hạt nhân Pôlôni _{84}^{210}\textrm{Po}  phóng xạ α theo phương trình _{84}^{210}\textrm{Po} → α + _{Z}^{A}\textrm{X}  . Hạt nhân _{Z}^{A}\textrm{X}

Câu 30:  

Một vật nhỏ dao động điều hoà dọc theo trục Ox với chu kì 0,5 s. Biết gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm t, vật ở vị trí có li độ 5 cm, sau đó 2,25 s vật ở vị trí có li độ là

Câu 31: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,65 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng bậc 6 là

Câu 32: Cho một sợi dây đàn hồi, thẳng, rất dài. Đầu O của sợi dây dao động với phương trình u = 4cos20πt (cm) (t tính bằng s). Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Tốc độ truyền sóng trên dây là 0,8 m/s. Li độ của điểm M trên dây cách O một đoạn 20 cm theo phương truyền sóng tại thời điểm t = 0,35 s bằng

Câu 33: Trong chân không, năng lượng của mỗi phôtôn ứng với ánh sáng có bước sóng 0,75 μm bằng

Câu 34: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hoà theo phương nằm ngang với biên độ 4 cm. Lấy π2 = 10. Khi vật ở vị trí mà lò xo dãn 2 cm thì vận tốc của vật có độ lớn là

Câu 35: Cho phản ứng hạt nhân:  _{2}^{4}\textrm{He}_{13}^{27}\textrm{Al} → _{Z}^{A}\textrm{X}_{0}^{1}\textrm{n} . Hạt nhân _{Z}^{A}\textrm{X}  là :

Câu 36: Một dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để cường độ dòng điện này bằng không là

Câu 37: Khi mức cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng thêm 70 dB thì cường độ âm tại điểm đó tăng

Câu 38: Khi nói về sóng ngắn, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 39: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở hai phía của vân sáng trung tâm là 8 mm. Giá trị của λ bằng

Câu 40: Đặt điện áp u  = 220√2cos100πt (V) vào hai đầu một điện trở thuần thì công suất điện tiêu thụ của điện trở là 1100W. Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở là

Câu 41: Theo thuyết tương đối, độ chênh lệch giữa khối lượng tương đối tính của một vật chuyển động với tốc độ v và khối lượng nghỉ m0của nó là

Câu 42: Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào catôt của một tế bào quang điện thì động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện là Wđ. Nếu chiếu vào catôt đó bằng bức xạ khác có tần số f2 = 2f1 thì động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện

Câu 43:

Một vật rắn quay đều quanh một trục cố định Δ. Biết vật quay được 50 vòng trong 6,28 s và có momen quán tính đối với trục Δ là 0,25 kg.m2. Momen động lượng của vật này đối với trục Δ bằng

Câu 44:

Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định Δ dưới tác dụng của momen lực 200 N.m. Biết momen quán tính của vật đối với trục Δ là 5 kg.m2. Gia tốc góc của vật là

Câu 45: Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định, nếu tổng momen lực tác dụng lên vật đối với trục đó bằng không thì tiếp theo vật sẽ 

Câu 46: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định. Biết tần số dao động riêng của mạch là f. Để tần số dao động riêng của mạch bằng 2f thì phải thay tụ điện trên bằng một tụ điện có điện dung là

Câu 47: Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, khi giảm tốc độ quay của rôto xuống hai lần thì tần số của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây

Câu 48: Một đĩa tròn đang quay đều quanh một trục cố định Δ. Nếu tốc độ góc của đĩa tăng lên 2 lần thì động năng quay của nó quanh trục Δ

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Huy Đập Trai 48 48 100% 2.4
2 Judas 43 48 90% 30.38
3 Nguyen Kien 43 48 90% 90.72
4 Minh Hoàng 42 48 88% 26.62
5 chungvau 41 48 85% 30.38
6 Vu le Van 39 42 93% 22.85
7 Nguyễn Thanh Tùng 39 44 89% 15.53
8 Bing Mik 34 39 87% 28.08
9 nguyen duy ngoc 36 47 77% 7.4
10 th 36 48 75% 39.03
11 nguyen phuong duyen 35 48 73% 48.87
12 Đôi Chân Ma Thuật 35 48 73% 76.12
13 Lam Tu Dau 35 48 73% 20.63
14 Thanh Ca 35 48 73% 50.72
15 ID No 35 48 73% 27.25
16 Tran Huu Vy 28 28 100% 11
17 Trâm Cầy 44 48 92% 43.47
18 Thích Thì Nhích 31 38 82% 2.3
19 lê thị minh trang 34 47 72% 24.58
20 thân thị thanh vinh 33 46 72% 35.62
21 Khánh Tờ Râu 28 36 78% 90.2
22 Ngoc Hoang 25 29 86% 34.68
23 vo chi dien 31 48 65% 46.78
24 Trần Vỹ 22 23 96% 4.42
25 Heart Steel 30 48 63% 35.97
26 Tu Hoang 30 48 63% 41.68
27 Trái Tim Cô Đơn 25 34 74% 47.68
28 Dang Dinh Quang 22 30 73% 4.12
29 phanhoanggioi 37 48 77% 51
30 Jimmy Khuu 28 48 58% 30.37
31 vutieuhuong 20 27 74% 20.58
32 Bé Ngốc 22 36 61% 16.63
33 Chuột Chúa 16 19 84% 11.6
34 nguyen van dung 18 27 67% 35.55
35 lê thị ngọc huyền 24 48 50% 40.33
36 Kim Na Na 19 37 51% 21.97
37 nguyen thi thanh loan 15 29 52% 16.9
38 Võ Thị Thanh Nhàn 18 43 42% 49.23
39 Phạm Thị Bích Thủy 6 7 86% 5.45
40 linh trang 7 12 58% 16.02
41 TÙng NgUyễn N 19 48 40% 42.08
42 lê vũ 6 10 60% 10.37
43 cường voi 6 12 50% 9.95
44 Nguyễn Duy Lộc 1 2 50% 1.55
45 Trần Thiên Trang 0 0 0% 90.18
46 Thiên Nhi 19 40 48% 20.45
47 Pzo Pra 21 48 44% 17.23
48 trinh gia huy 0 0 0% 0.13
49 Đắc Ha's 35 48 73% 45.67
50 Trang Nguyen 0 0 0% 100.35
51 Bill Nguyễn 19 30 63% 20.93
52 Bui Hong Son 0 1 0% 3.72
53 bui van truong 1 5 20% 4.55
54 Nguyễn Tuấn Anh 15 48 31% 0.88
55 Lạnh Lùng Chung Tình 10 48 21% 5.87

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12