Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ (0,75 μm) và vàng (0,55 μm).


 

 

Câu 306645: Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ (0,75 μm) và vàng (0,55 μm).


 


 

A. \({\varepsilon _d} = 26,{5.10^{ - 20}}J;{\varepsilon _v} = 36,{14.10^{ - 20}}J\)

B. \({\varepsilon _d} = 2,{65.10^{ - 20}}J;{\varepsilon _v} = 3,{614.10^{ - 20}}J\)

C. \({\varepsilon _d} = 26,{5.10^{ - 19}}J;{\varepsilon _v} = 36,{14.10^{ - 19}}J\)

D. \({\varepsilon _d} = 26,{5.10^{ - 25}}J;{\varepsilon _v} = 36,{14.10^{ - 25}}J\)

Câu hỏi : 306645

Phương pháp giải:

Phương pháp: Lượng tử năng lượng: \(\varepsilon  = \frac{{hc}}{\lambda }\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

   

  Với λđ = 0,75 μm thì \({\varepsilon _d} = \frac{{hc}}{{{\lambda _d}}} = \frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{75.10}^{ - 6}}}} = 26,{5.10^{ - 20}}J\)

   Với  λ= 0,55 μm thì  \({\varepsilon _v} = \frac{{hc}}{{{\lambda _v}}} = \frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{55.10}^{ - 6}}}} = 36,{14.10^{ - 20}}J\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com