Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nung hỗn hợp gồm 16,5 gam Fe và Al (tỉ lệ mol 1:2) với lượng dư bột lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí, sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong HCl dư thu được khí Y. Thể tích dung dịch CuSO4 1M tối thiểu để hấp thụ hết khí Y là

Câu 433540: Nung hỗn hợp gồm 16,5 gam Fe và Al (tỉ lệ mol 1:2) với lượng dư bột lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí, sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong HCl dư thu được khí Y. Thể tích dung dịch CuSO4 1M tối thiểu để hấp thụ hết khí Y là

A. 200 ml.

B. 400 ml.

C. 300 ml.

D. 600 ml.

Câu hỏi : 433540

Phương pháp giải:

Tính nFe, nAl trong hỗn hợp ban đầu.


Từ nFe, nAl ⟹ nFeS, \({n_{A{l_2}{S_3}}}\) ⟹ \({n_{{H_2}S}}\)


Khi hấp thụ H2S bằng dung dịch CuSO4: CuSO4 + H2S → CuS↓ + H2SO4


Từ \({n_{{H_2}S}}\) ⟹ \({n_{CuS{O_4}}}\) ⟹ V.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt nFe = a mol ⟹ nAl = 2a mol.

  ⟹ 56a + 27.2a = 16,5 ⟹ a = 0,15 mol.

  ⟹ nFe = 0,15 mol; nAl = 0,3 mol.

  Fe + S → FeS

  0,15      → 0,15           (mol)

  2Al + 3S → Al2S3

  0,3          →  0,15        (mol)

  FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

  0,15                             → 0,15            (mol)

  Al2S3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2S

  0,15                                 →  0,45       (mol)

  ⟹ \({n_{{H_2}S}}\) = 0,15 + 0,45 = 0,6 mol.

  CuSO4 + H2S → CuS↓ + H2SO4

  0,6 ←      0,6                                       (mol)

  ⟹ \({n_{CuS{O_4}}}\) = 0,6 mol ⟹ V = 0,6 lít = 600 ml.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com