Đề thi thử đại học môn hóa đề số 34

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 49 câu - Số lượt thi : 1821

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho các kim loại: Cu, Al, Fe, Ag. Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo  chiều tăng dần tính dẫn điện (từ trái sang phải ) là

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất:

NaCl HCl AgCl PbClKCl

Có thể điều chế trực tiếp Clo từ các chất:

Câu 3: Trong những câu sau, câu nào đúng?

Câu 4: Hỗn hợp khí gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỷ khối so với hidro là 17. Đốt cháy hoàn toàn  0,05mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Tính m?

Câu 5: Cho các ion kim loại sau: Fe3+; Fe2+; Zn2+; Ni2+; H+; Ag+. Chiều tăng dần tính oxi hóa của các ion là:

Câu 6: Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị bền: 168O; 178O; 188O còn nito có 2 đồng vị bền 147N và 157N. Số  lương phân tử NO2 tạo thành từ các đồng vị trên là (biết NO2 có cấu tạo đối xứng)

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 8: Cho một mẩu Ba vào dung dịch FeCl3. Hiện tượng quan sát được là:

Câu 9: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 dư, thu được 0,672 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là:

Câu 10: Để tinh chế nhanh Cu có lẫn tạp chất là Pb, Mg, Fe người ta có thể dùng dung dịch:

Câu 11: 6,94 gam hỗn hợp FexOy và Al hòa tan trong 100ml dung dịch H2SO4 1,8M, sinh ra 0,672 lít H2 (đktc). Biết lượng axit đã lấy dư 20% so với lượng cần phản ứng. CÔng thức của FexOy là:

Câu 12: Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỷ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỷ khối so với H2  là 17,833. Để đốt cháy hoàn toàn V1 lít Y cần vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy gồm CO2,H2O và N2; các chất khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỷ lệ V1:V2 là?

Câu 13: Hòa tan 4,41 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước thu được dung dịch X. Điên phân dung dịch X với điện cực trơ I = 1,93ANếu thời gian điện phânlà t giây thì thu được kim loại tại catot và 0,007 mol khí tại anot.Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được 0,024 mol khí. Kim loại M và thời gian t là :

Câu 14: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol andehit metacrylic và 0,3 mol khí hidro. Nung nóng hỗn hợp  X một thời gian, có mặt chất xúc tác Ni, thu được hỗn hợp hơi Y gồm các ancol, các andehit và hidro. Tỷ khối hơi của Y so với He = 95/12. Hiệu suất phản ứng cộng hidro của andehit metacrylic là?

Câu 15: Chia 30 gam hỗn hợp X gồm Zn, Mg, Cu thành 2 phần bằng nhau

Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được 6,72 lít khí ở đktc

Phần 2: cho vào dung dịch NaOH dư thu được 2,24 lít khí ở dktc

%khối lượng Cu có trong hỗn hợp X là:

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,81 gam bột Al và 3,06 gam bột Al2O3 trong dung dịch KOH dư thu được dung dịch X. Cho CO2 dư tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Biết H=100%, khối lượng Z là?

Câu 17: Dung dịch X có chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 có cùng nồng độ. Thêm một lượng hỗn hợp  gồm 0,03 mol Al và 0,05 mol Fe vào 100ml dung dịch X cho tới khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y gồm 3 kim loại. Cho Y vào HCl dư thu được 0,07gam khí. Nồng độ mol của 2 muối trong dung dịch X là:

Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng:

X+O2 \overset{xt,t^{0}}{\rightarrow}axit cacboxylic Y1

X+H2 \overset{xt,t^{0}}{\rightarrow}ancol Y2

Y1 + Y2 \rightleftharpoonsY3 + H2O

Biết Y3 có CTPT C6H12O2. Tên gọi của X là:

Câu 19: Thổi hơi nước qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí A khô (H2,CO,CO2). Cho A qua dung dịch Ca(OH)2 thì còn lại hỗn hợp khí B khô (H2,CO). Một lượng khí B tác dụng vừa hết 8,96 gam CuO thấy tạo thành 1,26 gam nước. %CO2 theo thể tích trong A là:

Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 20 g hỗn hợp gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước thu được dung dịch X. X phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch KMnO4 0,2M trong môi trường axit. Thành phần % về khối lượng của Fe2(SO4)3 trong hỗn hợp ban đầu là:

Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp A gồm Mg, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thấy thoát ra V lít H2 ở đktc và thu được dung dịch B. Thêm từ từ NaOH đến dư vào dung dịch  B. Kết thúc thí nghiệm, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 42g chất rắn. tính V?

Câu 22: Nung hỗn hợp X gồm CaCO3 và CaSO3 tới phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X có khối lượng bằng 50,4% khối lượng của hỗn hợp X. CHất rắn X có % khối lượng 2 chất lần lượt là:

Câu 23: C3H6O có bao nhiêu đồng phân cấu tạo, mạch hở có khả năng làm mấ màu dung dịch brom?

Câu 24: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p,n,e) bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22, X là:

Câu 25: Có bao nhiêu đồng phân mạch hở có CTPT C4H8O2 tác dụng với NaOH nhưng không tác dụng với Na?

Câu 26: Cho sơ đồ: X → Y → C2H5OH

Với X,Y là những hợp chất hữu cơ có chứa các nguyên tố C, H hoặc có cả C, H,O với số nguyên tử C ≤ 2; X, Y khác nhau và khác C2H5OH. Số cặp X,Y có thể có là:

Câu 27: Trong dãy biến hóa:

C2H6 →C2H5Cl → C2H5OH → CH3CHO → CH3COOH \rightarrow CH3COOC2H5 → C2H5OH

Số phản ứng oxi hóa khử trên dãy biến hóa trên là bao nhiêu?

Câu 28: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và Na2CO3 thu được 11,6 gam chất rắn và 2,24 lít khí ở đktc. Hàm lượng % của CaCO3 trong X là?

Câu 29: Cho hỗn hợp gồm FeO, CuO, Fe3O4 có cùng số mol tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,09 mol NO2 và 0,05 mol NO. Số mol HNO3 phản ứng là:

Câu 30: Phát biểu nào dưới đây đúng?

Câu 31: Có 6 dung dịch không màu chứa các chất sau: KCl, MgCl2; FeCl2; AlCl3; NH4Cl; (NH4)2SO4. Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được 6 dung dịch trên?

Câu 32: Cho 300ml dung dịch AgNO3 vào 200ml dung dịch Fe(NO3)2 sau khi phản ứng kết thúc thu được 19,44 gam chất rắn và dung dịch X trong đó số mol của Fe(NO3)3 gấp đôi số mol của Fe(NO3)2 còn dư. Dung dịch X có thể tác dụng tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp bột kim loại gồm Al và Mg có tỷ lệ số mol tương ứng là 1:3?

Câu 33: Hợp chất hữu cơ X có CTPT là C4H8O3. X có khả năng tham gia phản ứng với Na, với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Sản phẩm thủy phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. CTCT của X có thể là:

Câu 34:  Cho Na dư vào dung dịch cồn (C2H5OH+ H2O)thấy khối lượng H2 bay ra bằng 3% khối lượng cồn đã dùng. Dung dịch cồn có nồng độ là?

Câu 35: Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozo trong môi trường axit, thu được dung dịch X. CHo toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Tính m?

Câu 36: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzene, aniline, phenol ta chỉ cần dùng các hóa chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là?

Câu 37: Cho một lượng dung dịch chứa 12,7 gam FeCl2 vào một lượng nước brom chứa 4,8 gam Br2 nguyên chất. Sau khi phản ứng kết thúc, cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch tạo thành thu được m gam kết tủa. giá trị của m?

Câu 38: Tỉ khối hỗn hợp X gồm: C2H6; C2H2; C2H4 so với H2 là 14,25. Đốt cháy hoàn toàn 11,4 gam X, cho sản phẩm vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư . Kết thúc thí nghệm nhận thấy khối lượng dung dịch thay đổi so với dung dịch ban đầu là: 

Câu 39: Chất hữu cơ X có 1 nhóm amino, 1 chức este. Hàm lượng nito trong X là 15,73%. Xà phòng hóa m gam chất X, hơi ancol bay ra cho đi quan CuO nung nóng được andehit Y. ChoY thực hiện phản ứng tráng bạc thấy có 16,2 gam Ag kết tủa. tính m?

Câu 40: Một đoạn mạch poiletilen có khối lượng 8,4 mg. Số mắt xích etilen (-CH2-CH2-) có trong đoạn mạch đó là

Câu 41: X là este của một axit hữu cơ đơn chức và ancol đơn chức. Thủy phân hoàn toàn 6,6 gam chất X trong 90ml dung dịch NaOH 1M, lượng NaOH này dư 20% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng. Sau phản ứng cô cạn dung dịch  thu được chất rắn nặng 5,7g. CT của X là?

Câu 42: Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được kim loại Cu?

Câu 43: Dung dịch HCl (X) có nồng độ 45%, dung dịch HCl khác(Y) có nồng độ 15%. Để có dung dịch nồng độ 20% thì cần pha chế về khối lượng giữa 2 dung dịch X,Y theo tỷ lệ?

Câu 44: Cho 0,92 gam hỗn hợp gồm axetilen và andehit axetic phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 5,64 gam hỗn hợp rắn. Thành phần % các chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là?

Câu 45: Cho các chất sau: propin, andehit axetic, axit fomic, axit axetic; glucozo ; saccarozo, etyl fomat, etyl axetat. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3?

Câu 46: Phân kali được đánh giá theo chỉ số nào dưới đây?

Câu 47: Hỗn hợp X có 2 este đơn chức là đồng phân của nhau.Cho 5,7g hỗn hợp X tác dụng vừa hết với 100ml dung dịch NaOH 0,5M thu được hỗn hợp Y có hai ancol bền,cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử.Cho Y vào dd Br2 dư thấy có 6,4g brôm tham gia p/ư. Công thức của hai este là: 

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin đơn chức X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 1,76 gam CO2; 1,26 gam H2O và V lít khí N2 (dktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó oxi chiếm 20% về thể tích không khí. CTPT của X và thể tích V là?

Câu 49: CTPT của một hợp chất hữu cơ X là C2H8O3N2. Đun nóng 10,8 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Khi cô cạn Y thu được phần bay hơi có chứa một hợp chất hữu cơ Z có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử và còn lại a gam chất rắn. tính a?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 usain 43 49 88% 45.12
2 Ngô Hoàng Anh Đức 43 43 100% 90.03
3 nguyendieulinh 41 47 87% 74.22
4 Quỳnh Mai 38 49 78% 70.85
5 MinhNghia Pham 39 49 80% 52.35
6 nguyenducminh 40 49 82% 59.45
7 Nguyễn Thị Huyền 40 49 82% 65.38
8 conan 35 49 71% 58.93
9 vo thi tuong vy 39 49 80% 65.92
10 Dino Shin 31 48 65% 7.25
11 nguyenthithuychinh 32 49 65% 64.52
12 hgsjdga 24 31 77% 90.88
13 Kh 32 49 65% 90.23
14 vo chi dien 23 37 62% 75.75
15 Lê Thị Thu Hà 27 49 55% 49.68
16 th 11 19 58% 29.85
17 Sanh Sí Soạn 19 49 39% 72.6
18 ngo anh dung 22 41 54% 89.6
19 Thu Phong 7 8 88% 15.23
20 Kute Nhoklun 21 49 43% 19.12
21 Duyen Khong 19 45 42% 78.62
22 nguyen van thanh 20 49 41% 35.8
23 Zym 9 20 45% 13.02
24 lolvn01 17 48 35% 56.93
25 võ thịnh sơn 42 49 86% 57.7
26 Nguyễn Thái Bình 14 19 74% 17.12
27 còn gì nữa đâu 18 49 37% 13.57
28 bí mật 4 11 36% 6.85
29 Vũ Trần 40 49 82% 90.32
30 nguyễn thị tố uyên 15 29 52% 22.68
31 Dung Huýp 14 48 29% 23.17
32 ho thanh dai 16 35 46% 90.97
33 Đặng Thanh Tùng 4 7 57% 7.73
34 Hà An 17 48 35% 45.65
35 Mai Thuy 36 49 73% 83.7
36 nguyen lam 3 12 25% 8.98
37 nguyenvanthanh 4 16 25% 4.17
38 Bui Doi Cho Gioi 14 49 29% 33.85
39 Khanh Lang 13 21 62% 20.67
40 phanthi tet 10 24 42% 5.17
41 Linhh Linhh 7 14 50% 11.1
42 Ngọc Mai 9 11 82% 14.35
43 hồng Sơn 17 49 35% 6.68
44 đậu anh tuấn 17 22 77% 70.72
45 ánhpuko 34 48 71% 21.63
46 Bé Oanh Lanh Chanh 19 49 39% 9.23
47 Sirô Dâu 35 45 78% 88.3
48 Bảo Hét Nan Đét 7 20 35% 30.12
49 Đoàn Cúc 12 13 92% 15.45
50 do van quang 10 47 21% 4.17
51 Pẹp Đểu Đểu 20 49 41% 11.13
52 Đsotana Tran 15 48 31% 13.23
53 Nghiep Nguyen 20 48 42% 62.25
54 Minh Hằng 12 49 24% 7.63
55 Tran anh 18 49 37% 10.08
56 Hoàng tử thành Rome 3 8 38% 16.95
57 Quang Anh Shyn 28 49 57% 75.9
58 Khoai Lang Nướng 0 3 0% 4.15
59 Phạm Đắc Nhiệm 11 25 44% 47.02
60 thành 9 13 69% 6.7
61 Duy Quyền 39 49 80% 5.78
62 Quân Bui 7 43 16% 13.43
63 luubaochau 9 19 47% 15.02
64 nguyễn thị hương 19 49 39% 20.7
65 Độn Đần Đạt 7 17 41% 21.98
66 Chong Chong Tre 7 18 39% 35.78
67 Thanh Coi 12 49 24% 5.68
68 Lê Bảo Như 38 49 78% 50.58
69 Đỗ Trinh 16 46 35% 11.95
70 Luis Alberto Simon 13 49 27% 5.12
71 dinoshin 35 49 71% 15.28
72 Hoàng Mạnh 20 49 41% 37.52
73 Trung Đức 7 10 70% 13.87
74 Lê Hoàng Tân 0 0 0% 0.05
75 Ngo Quyen 25 40 63% 87.05
76 pham son 8 21 38% 22.05
77 Nguyễn Nhung 0 1 0% 0.05
78 Nguyen Dang Ai 19 49 39% 22.38
79 nguyễn trà oanh 11 26 42% 81.4
80 ngọc 15 48 31% 72.57
81 Lê Văn Dũng 18 49 37% 16.38
82 lan anh 13 49 27% 54.95

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12