Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I. Look at the underlined vowel. Which is different? Circle the correct answer.

I. Look at the underlined vowel. Which is different? Circle the correct answer.

Câu 1:

A. notebook                     

B. compass                  

C. bus                         

D. one

Câu hỏi : 352986
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. window 

B. drunk                      

C. bowl                       

D. grow

Câu hỏi : 352987
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3:

A. to

B. luck                        

C. Sunday                   

D. uncle

Câu hỏi : 352988
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4:

A. road

B. cup                         

C. no                           

D. tomorrow

Câu hỏi : 352989
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5:

A. over

B. nose                        

C. lonely                     

D. none

Câu hỏi : 352990
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com