Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 17,7 g hỗn hợp Zn, Fe tác dụng với vừa đủ với m gam dung dịch HCl 10%. Cô cạn dd thu được 39 gam muối. Giá trị m là

Câu 367171:

Cho 17,7 g hỗn hợp Zn, Fe tác dụng với vừa đủ với m gam dung dịch HCl 10%. Cô cạn dd thu được 39 gam muối. Giá trị m là

A. 146 gam

B. 219 gam

C. 200 gam

D.

180 gam

Câu hỏi : 367171

Phương pháp giải:

- Đặt số mol Zn và Fe lần lượt là x và y, lập hệ phương trình x và y dựa vào hai dữ kiện: khối lượng hỗn hợp kim loại và khối lượng hỗn hợp muối (viết PTHH)


- Tìm số mol HCl theo x và y → tìm khối lượng dung dịch HCl dựa vào C%.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đặt số mol Zn và Fe lần lượt là x và y, ta có: 65x + 56y = 17,7 (1)

            Zn+ 2HCl → ZnCl2 + H2

  (mol)  x  → 2x    →   x  

            Fe+ 2HCl → FeCl2 + H2

  (mol)  y  → 2y  →      y

  - Có: 136x + 127y = 39 (2)

  Giải hệ gồm (1) và (2) ta được: x = 0,1; y = 0,2

  ⇒ nHCl = 0,1.2 + 0,2.2 = 0,6 (mol) ⇒ mHCl = 0,6.36,5 = 21,9 (gam) ⇒ \(m = \frac{{21,9.100}}{{10}} = 219(gam)\)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com