Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng với dd HCl đặc, dư và đun nóng. Thể tích khí thoát ra (đktc) là

Câu 367172: Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng với dd HCl đặc, dư và đun nóng. Thể tích khí thoát ra (đktc) là

A. 4,48 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D.

6,72 lít.

Câu hỏi : 367172

Phương pháp giải:

- Viết và tính theo PTHH

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Có: \({n_{Mn{O_2}}} = \frac{{17,4}}{{87}} = 0,2(mol)\)

            MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  (mol)  0,2                                → 0,2

  ⇒ V = 0,2.22,4 = 4,48 (l)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com