Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hết 23,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,46 mol H2SO4 loãng và 0,01 mol NaNO3, thu được dung dịch Y (chứa 58,45 gam chất tan gồm hỗn hợp muối trung hòa) và 2,92 gam hỗn hợp khí Z. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,91 mol NaOH, thu được 29,18 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe(NO3)3 trong X là

Câu 681912: Hòa tan hết 23,18 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Fe(NO3)3 vào dung dịch chứa 0,46 mol H2SO4 loãng và 0,01 mol NaNO3, thu được dung dịch Y (chứa 58,45 gam chất tan gồm hỗn hợp muối trung hòa) và 2,92 gam hỗn hợp khí Z. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,91 mol NaOH, thu được 29,18 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe(NO3)3 trong X là

A. 46,98%.

B. 41,76%.

C. 52,20%.

D. 38,83%.

Câu hỏi : 681912

Quảng cáo

Phương pháp giải:

\(58,45g{\rm{ dd Y}}\left\{ \begin{array}{l}{\rm{F}}{{\rm{e}}^{2 + }}{\rm{,F}}{{\rm{e}}^{3 + }}{\rm{,M}}{{\rm{g}}^{2 + }},{\rm{NH}}_4^ + \\{\rm{SO}}_4^{2 - }\end{array} \right. + {\rm{NaOH (0}}{\rm{,91 mol)}} \to {\rm{29}}{\rm{,18g}} \downarrow {\rm{ + dd T}}\left\{ \begin{array}{l}{\rm{N}}{{\rm{a}}^ + }:0,92{\rm{ mol}}\\{\rm{SO}}_4^{2 - }:0,46{\rm{ mol}}\end{array} \right.\)

Bảo toàn điện tích dung dịch T: \({{\rm{n}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}^ + }}} = 2{{\rm{n}}_{{\rm{SO}}_4^{2 - }}}\)để chứng minh trong dung dịch T không còn \({\rm{NO}}_3^ - \).

mmuối = mion + \({{\rm{m}}_{{\rm{NH}}_4^ + }} + {{\rm{m}}_{{\rm{NO}}_3^ - }} + {{\rm{m}}_{{\rm{SO}}_4^{2 - }}}\)

\({{\rm{n}}_{{\rm{O}}{{\rm{H}}^ - }( \downarrow )}} = {{\rm{n}}_{{\rm{NaOH}}}} - {{\rm{n}}_{{\rm{NH}}_4^ + }}\)

mX = mMg + mFe + \({{\rm{m}}_{{\rm{NO}}_3^ - }}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({\rm{23}}{\rm{,18 hh X}}\left\{ \begin{array}{l}{\rm{Fe}}\\{\rm{Mg}}\\{\rm{Fe(N}}{{\rm{O}}_3}{)_3}\end{array} \right. + \left\{ \begin{array}{l}{{\rm{H}}_2}{\rm{S}}{{\rm{O}}_4}:0,46{\rm{ mol}}\\{\rm{NaN}}{{\rm{O}}_3}:0,01{\rm{ mol}}\end{array} \right. \to 58,45g{\rm{ dd Y}}\left\{ \begin{array}{l}{\rm{F}}{{\rm{e}}^{2 + }}{\rm{,F}}{{\rm{e}}^{3 + }}{\rm{,M}}{{\rm{g}}^{2 + }},{\rm{NH}}_4^ + \\{\rm{SO}}_4^{2 - }\end{array} \right. + 2,92{\rm{g hh Z}}\)

  \(58,45g{\rm{ dd Y}}\left\{ \begin{array}{l}{\rm{F}}{{\rm{e}}^{2 + }}{\rm{,F}}{{\rm{e}}^{3 + }}{\rm{,M}}{{\rm{g}}^{2 + }},{\rm{NH}}_4^ + \\{\rm{SO}}_4^{2 - }\end{array} \right. + {\rm{NaOH (0}}{\rm{,91 mol)}} \to {\rm{29}}{\rm{,18g}} \downarrow {\rm{ + dd T}}\left\{ \begin{array}{l}{\rm{N}}{{\rm{a}}^ + }:0,92{\rm{ mol}}\\{\rm{SO}}_4^{2 - }:0,46{\rm{ mol}}\end{array} \right.\)

  Bảo toàn điện tích của dung dịch T: \({{\rm{n}}_{{\rm{N}}{{\rm{a}}^ + }}} = 2{{\rm{n}}_{{\rm{SO}}_4^{2 - }}}\)(vì 0,92 = 0,46.2) nên trong dung dịch T không còn \({\rm{NO}}_3^ - \).

  Gọi tổng khối lượng của các ion Fe2+, Fe3+, Mg2+ là x; của \({\rm{NH}}_4^ + \) là y.

  mmuối = x + 18y + 0,01.23 + 0,46.96 = 58,45 (g)

  \( \Rightarrow \) x + 18y = 14,06 (g)(1)

  \({{\rm{n}}_{{\rm{O}}{{\rm{H}}^ - }( \downarrow )}} = {{\rm{n}}_{{\rm{NaOH}}}} - {{\rm{n}}_{{\rm{NH}}_4^ + }} = 0,91 - {\rm{y (mol)}}\)

  \({{\rm{m}}_ \downarrow } = {{\rm{m}}_{{\rm{ion}}}} + {{\rm{m}}_{{\rm{O}}{{\rm{H}}^ - }( \downarrow )}} = {\rm{x}} + (0,91 - {\rm{y)}}{\rm{.17  =  29}}{\rm{,18 (g)}}\)

  \( \Rightarrow \) x – 17y = 13,71(2)

  Từ (1), (2) \( \Rightarrow \) x = 13,88 (g); y = 0,01 (mol).

  mX = mMg + mFe + \({{\rm{m}}_{{\rm{NO}}_3^ - }}\)

  \( \Rightarrow \) \({{\rm{m}}_{{\rm{NO}}_3^ - }}\)= mX – (mMg + mFe) = 23,18 – 13,88 = 9,3 (g)

  \( \Rightarrow \) \({{\rm{n}}_{{\rm{NO}}_3^ - }}\)= 0,15 (mol)

  \( \Rightarrow \) \({{\rm{n}}_{{\rm{Fe(N}}{{\rm{O}}_3}{)_3}}} = \dfrac{1}{3}{{\rm{n}}_{{\rm{NO}}_3^ - }} = 0,05{\rm{ (mol)}}\)

  % Fe(NO3)3 = \(\dfrac{{0,05.242}}{{23,18}}.100\%  = 52,20\% \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com