Đề thi Cao đẳng môn Hóa khối A, B năm 2009 mã đề 182

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 671

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 2: Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

Câu 3: Trong các chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất có cả tính oxi hoá và tính khử là

Câu 4: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là

Câu 5: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là

Câu 6: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là

Câu 7: Cho các cân bằng sau: (1) 2SO2 (k) + O2 (k) \dpi{100} \rightleftharpoons 2SO3 (k)  (2) N2 (k) + 3H2 (k) \dpi{100} \rightleftharpoons 2NH3 (k) (3) CO2 (k) + H2 (k) \dpi{100} \rightleftharpoons CO (k) + H2O (k)  (4) 2HI (k) \dpi{100} \rightleftharpoons H2 (k) + I2 (k) Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là

Câu 8: Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là

Câu 9: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là

Câu 10: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

Câu 11: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là

Câu 12: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là

Câu 13: Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là:

Câu 14: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là

Câu 15: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết:                        

X + NaOH →  Y + CH4O                        

Y + HCl (dư) → Z + NaCl 

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là

Câu 16: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là

Câu 17: Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc). Giá trị tối thiểu của V là

Câu 18: Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là

Câu 19: Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 20: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 21: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là:

Câu 22: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam muối khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là

Câu 23: Cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là:

Câu 24: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 25: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là

Câu 26: Chất khí X tan trong nước tạo ra một dung dịch làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ và có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khí X là

Câu 27: Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là

Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và  đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là

Câu 29: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:

Câu 30: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là

Câu 31: Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là:

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là

Câu 33: Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là:

Câu 34: Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất

Câu 35: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?

Câu 36: Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit, axit axetic, nước và etanol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaHCO3 (dư), thu được 0,56 lít khí CO2 (ở đktc). Khối lượng etanol đã bị oxi hoá tạo ra axit là

Câu 37: Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là

Câu 38: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là

Câu 39: Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 40: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?

Câu 41: Cho cân bằng (trong bình kín) sau:                             

 CO (k) + H2O (k) \dpi{100} \rightleftharpoons CO2 (k) + H2 (k)      ΔH < 0

Trong các yếu tố:

(1) tăng nhiệt độ;

(2) thêm một lượng hơi nước;

(3) thêm một lượng H2;

(4) tăng áp suất chung của hệ;

(5) dùng chất xúc tác.

  Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là:

Câu 42: Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim loại M là

Câu 43: Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, thu được muối của một axit cacboxylic và một ancol X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hai chất hữu cơ đó là

Câu 44: Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của

Câu 45: Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí Z. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu được khí không màu T. Axit X là

Câu 46: Cho các chuyển hoá sau:                  

  X + H2\dpi{100} \xrightarrow[]{xuctac,t^{o}} Y                

  Y + H2  \dpi{100} \xrightarrow[]{Ni,t^{o}} Sobitol                   

Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2\dpi{100} \xrightarrow[]{t^{o}} Amoni gluconat + 2Ag + 2NH4NO3                   

\dpi{100} \xrightarrow[]{xuctac} E + Z                   

Z + H2\dpi{100} \xrightarrow[chat diep luc]{anhsang} X + G X, Y và Z lần lượt là:

Câu 47: Để điều chế được 78 gam Cr từ Cr2O3 (dư) bằng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất của phản ứng là 90% thì khối lượng bột nhôm cần dùng tối thiểu là

Câu 48: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là

Câu 49: Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic?

Câu 50: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là

Câu 51: Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí O2, đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X là

Câu 52: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là:

Câu 53: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là:

Câu 54: Cho các chất: CH2=CH−CH=CH2; CH3−CH2−CH=C(CH3)2; CH3−CH=CH−CH=CH2; CH3−CH=CH2; CH3−CH=CH−COOH. Số chất có đồng phân hình học là

Câu 55: Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu 56: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. Cả X và Y đều tác dụng với Na; X tác dụng được với NaHCO3 còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

Câu 57: Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY), thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30,8 gam CO2. Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là

Câu 58: Cho từng chất H2N−CH2−COOH, CH3−COOH, CH3−COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). Số phản ứng xảy ra là

Câu 59: Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 60: Cho các cân bằng sau: (1) H2 (k) + I2 (k) \dpi{100} \rightleftharpoons 2HI (2) \dpi{100} \frac{1}{2} H2 (k) + \dpi{100} \frac{1}{2} I2 (k) \dpi{100} \rightleftharpoons HI (k) (3) HI (k) \dpi{100} \rightleftharpoons \dpi{100} \frac{1}{2} H2 (k) + \dpi{100} \frac{1}{2} I2 (k) (4) 2HI (k) \dpi{100} \rightleftharpoons H2 (k) + I2 (k) (5) H2 (k) + I2 (r) \dpi{100} \rightleftharpoons 2HI (k) Ở nhiệt độ xác định, nếu KC của cân bằng (1) bằng 64 thì KC bằng 0,125 là của cân bằng

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 english lee 50 50 100% 2.5
2 nguyen duy ngoc 50 50 100% 32.68
3 Dang Cenation 50 50 100% 1.6
4 t31.hvan 50 50 100% 11.47
5 Do Hai Dang 50 50 100% 6.08
6 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 4.58
7 Lùn Lanh Lợi 50 50 100% 2.87
8 trần văn hoan 47 50 94% 31.33
9 QUỐC HUY 46 50 92% 33.95
10 Phạm Quang Hợp 46 50 92% 90.08
11 trinh minh duc 45 50 90% 49.62
12 Nguyễn Duy Lộc 45 50 90% 40.63
13 chungvau 44 50 88% 43.73
14 Pro Chang Ngoc 43 50 86% 16.58
15 Triệu Thái 43 50 86% 47.23
16 Tuy Nguyen 42 49 86% 2.23
17 Nguyễn Minh Tú 42 50 84% 2.65
18 chuông gió 38 50 76% 54.1
19 Lê Dung 32 36 89% 49.83
20 San San 35 50 70% 60.72
21 Tien Dinh Duc Dinh 33 48 69% 84.58
22 nguyen ngoc thiet 32 50 64% 56.15
23 0o0oo0o0 31 49 63% 35.6
24 vutieuhuong 31 50 62% 59.8
25 pham hieu 23 27 85% 90.08
26 Trái Tim Cô Đơn 23 31 74% 91.08
27 trantrieui 28 50 56% 58.68
28 Dương Như Ý 28 50 56% 20.88
29 pham ngoc ngan ha 28 50 56% 88.82
30 Ton Lon 16 21 76% 22.17
31 Rubby Tuyền 17 28 61% 8.52
32 HOÁ HỌC 11 12 92% 3.08
33 phạm đức ngân 22 47 47% 90.32
34 NINH HUNG 12 18 67% 90.22
35 Trịnh Thủy 20 50 40% 6.52
36 lethuchang 7 13 54% 12.88
37 Minh Thuc Nguyen 4 5 80% 2.55
38 Vũ Ngọc Anh 4 6 67% 4.77
39 Hà Anh Nguyễn 17 49 35% 36.9
40 Hoàng Thị Hồng Luyên 14 23 61% 19.13
41 Nguyễn Thanh Tâm 2 6 33% 14.97
42 Du Thiên 15 59 25% 2.28
43 trung 11 25 44% 90.6
44 hoàng việt cường 23 59 39% 83.82
45 Tran thi thuy duong 17 58 29% 27.47
46 Tuyết Trắng 13 39 33% 14.2
47 cao xuan nguyen 0 0 0% 90.03
48 Hoang Thien Nhi 0 0 0% 0.2
49 nguyenduythanh 26 60 43% 57.55
50 Thiên Nhi 7 21 33% 2.65
51 nguyen van a 0 0 0% 0.07
52 thanglq 0 0 0% 0.12
53 vana 0 0 0% 0.05
54 Nam Huỳnh 7 11 64% 4.4
55 Thành Nguyễn 48 58 83% 88.7
56 Mai Anh 14 60 23% 13.78
57 Lê Hoàng Tân 32 48 67% 5.37
58 nguyễn thị hương 33 49 67% 49.75
59 lê vinh 38 57 67% 91.23
60 Làm Lại Từ Đầu 8 13 62% 21.77
61 Ongngoai Xitrum 4 14 29% 1.33
62 bui nhat linh 16 50 32% 59.55
63 Phạm Tấn Kha 17 50 34% 1.17
64 Chíp Còi 1 6 17% 11.82
65 Đức Long 1 7 14% 20
66 tran linh 13 43 30% 37.37
67 BoyNgeo 14 50 28% 3.32
68 lungoanh 12 50 24% 6.28
69 nguyễn thảo 11 50 22% 1.53
70 lan anh 10 50 20% 3.4

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12