Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điều kiện để biểu thức \(P = \tan \left( {\alpha  + \dfrac{\pi }{3}} \right) + \cot \left( {\alpha  - \dfrac{\pi }{6}} \right)\) xác định là

Câu 304162: Điều kiện để biểu thức \(P = \tan \left( {\alpha  + \dfrac{\pi }{3}} \right) + \cot \left( {\alpha  - \dfrac{\pi }{6}} \right)\) xác định là

A. \(\alpha  \ne \dfrac{\pi }{6} + k\pi ,\;k \in Z.\)

B. \(\alpha  \ne  - \dfrac{\pi }{3} + k2\pi ,\;k \in Z.\)

C. \(\alpha  \ne \dfrac{\pi }{6} + k2\pi ,\;k \in Z.\)

D. \(\alpha  \ne \dfrac{{2\pi }}{3} + k\pi ,\;k \in Z.\)

Câu hỏi : 304162

Phương pháp giải:

- Biểu thức có chứa \(\tan u\left( x \right)\) xác định khi \(u\left( x \right)\) xác định và \(u\left( x \right) \ne \dfrac{\pi }{2} + k\pi \).


- Biểu thức có chứa \(\cot u\left( x \right)\) xác định khi \(u\left( x \right)\) xác định và \(u\left( x \right) \ne k\pi \).

 • Đáp án : A
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu thức xác định khi \(\left\{ \begin{array}{l}\alpha  + \dfrac{\pi }{3} \ne \dfrac{\pi }{2} + k\pi \\\alpha  - \dfrac{\pi }{6} \ne k\pi \end{array} \right. \Leftrightarrow \alpha  \ne \dfrac{\pi }{6} + k\pi \;\;\left( {k \in \mathbb{Z}} \right).\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com