Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là

 


 

Câu 306631: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc này là


 


 

A. $\frac{\lambda }{{hc}}$

B. $\frac{{\lambda c}}{h}$

C. $\frac{{\lambda h}}{c}$

D. $\frac{{hc}}{\lambda }$

Câu hỏi : 306631
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức tính năng lượng photon ứng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ là:  $\varepsilon  = \frac{{hc}}{\lambda }$

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com