Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

(1) Khoáng vật chính của photpho trong tự nhiên là pirit, apatit và photphoric.

(2) Các số oxi hóa có thể có của photpho là -3; 0; +3; +5.

(3) Tính chất hóa học của photpho là chỉ có tính oxi hóa.

(4) Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng giữa P2O5 và H2O.

(5) Trong điều kiện thường, photpho hoạt động hóa học mạnh hơn nitơ là do độ âm điện của photpho (2,1) nhỏ hơn nitơ (3,0).

(6) Có thể dùng P2O5 để làm khô khí amoniac.

Số phát biểu không đúng là:

Câu 359207: Cho các phát biểu sau:


(1) Khoáng vật chính của photpho trong tự nhiên là pirit, apatit và photphoric.


(2) Các số oxi hóa có thể có của photpho là -3; 0; +3; +5.


(3) Tính chất hóa học của photpho là chỉ có tính oxi hóa.


(4) Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng giữa P2O5 và H2O.


(5) Trong điều kiện thường, photpho hoạt động hóa học mạnh hơn nitơ là do độ âm điện của photpho (2,1) nhỏ hơn nitơ (3,0).


(6) Có thể dùng P2O5 để làm khô khí amoniac.


Số phát biểu không đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu hỏi : 359207

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất vật lí, tính chất hóa học và phương pháp điều chế photpho và hợp chất của photpho để tìm các phát biểu không đúng.

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) Sai vì khoáng vật chính của photpho trong tự nhiên là apatit và photphorit.

  (2) Đúng.

  (3) Sai vì photpho vừa có cả tính oxi hóa vừa có tính khử.

  (4) Sai vì trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng giữa photpho và axit nitric đặc.

  (5) Sai vì trong điều kiện thường, photpho hoạt động hóa học mạnh hơn nitơ vì giữa các nguyên tử N là liên kết ba rất bền vững.

  (6) Sai vì nếu dùng P2O5 để làm khô khí amoniac thì P2O5 tác dụng với H2O tạo axit photphoric và axit photphoric phản ứng được với khí amoniac.

  Vậy có 5 phát biểu không đúng là (1), (3), (4), (5), (6)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com