Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 44,5 gam hỗn hợp bột Zn và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 22,4 lít khí H2 bay ra (đktc). Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?

Câu 367173: Cho 44,5 gam hỗn hợp bột Zn và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 22,4 lít khí H2 bay ra (đktc). Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?

A. 80 gam.  

B. 115,5 gam.

C. 51,6 gam.

D. kết quả khác.

Câu hỏi : 367173

Phương pháp giải:

- Gọi số mol Zn và Mg lần lượt là x và y, lập hệ phương trình liên quan đến x, y dựa vào hai dữ kiện: 44,5 gam hỗn hợp kim loại và số mol H2.


- Viết PTHH, tính số mol mỗi muối → tìm khối lượng muối

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Gọi số mol Zn và Mg lần lượt là x và y, có: 65x + 24y = 44,5 (1)

  - Ta có: \({n_{{H_2}}} = \frac{{22,4}}{{22,4}} = 1(mol)\)

            Zn+ 2HCl → ZnCl2 + H2

  (mol)  x               →   x   →   x

            Mg+ 2HCl → MgCl2 + H2

  (mol)  y           →      y  →      y

  -  Có: x + y = 1 (2)

  Giải (1) và (2) thu được: x = y = 0,5

  \( \Rightarrow {n_{ZnC{l_2}}} = {n_{MgC{l_2}}} = 0,5\)⇒ mmuối = 0,5.136 + 0,5.95 = 11,5,5 gam

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com