`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pittong đi một đoạn 5cm. Tính độ biến thiên nội năng của chất khí. Biết lực ma sát giữa pittong và xilanh có độ lớn 20N:

Câu 379083:

Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pittong đi một đoạn 5cm. Tính độ biến thiên nội năng của chất khí. Biết lực ma sát giữa pittong và xilanh có độ lớn 20N:

A. 0,5J     

B. 1J 

C. 2J 

D. 1,5J

Câu hỏi : 379083

Phương pháp giải:

Công thức tính công: \(A = F.s.\cos \alpha \)


Độ biến thiên nội năng: \(\Delta U = A + Q\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công do chất khí thực hiện để thắng lực ma sát có độ lớn là: \(\left| A \right| = F.l = 20.0,05 = 1J\)

  Chất khí nhận nhiệt lượng và thực hiện công nên: \(\left\{ \begin{array}{l}Q > 0\\A < 0\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}Q = 1,5J\\A =  - 1J\end{array} \right.\)

  Độ biến thiên nội năng là: \(\Delta U = A + Q =  - 1 + 1,5 = 0,5J\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com