Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét tính chẵn, lẻ của hàm số \(f\left( x \right) = \sqrt {2 + 3x}  - \sqrt {2 - 3x} .\)

Câu 434408: Xét tính chẵn, lẻ của hàm số \(f\left( x \right) = \sqrt {2 + 3x}  - \sqrt {2 - 3x} .\)

A. Hàm số là hàm số chẵn

B. Hàm số là hàm số lẻ

C. Hàm số không chẵn, không lẻ

Câu hỏi : 434408

Phương pháp giải:

Hàm số \(f\left( x \right)\) là hàm số chẵn \( \Leftrightarrow f\left( x \right) = f\left( { - x} \right)\) với mọi \(x \in D,\,\,D\) là tập đối xứng.


Hàm số \(f\left( x \right)\) là hàm số lẻ \( \Leftrightarrow f\left( { - x} \right) =  - f\left( x \right)\) với mọi \(x \in D,\,\,D\) là tập đối xứng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều kiện: \(\left\{ \begin{array}{l}2 + 3x \ge 0\\2 - 3x \ge 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge  - \dfrac{2}{3}\\x \le \dfrac{2}{3}\end{array} \right.\)

  TXĐ: \(D = \left[ { - \dfrac{2}{3};\,\,\dfrac{2}{3}} \right].\)

  Với \(\forall \,x \in D \Rightarrow  - x \in D,\) ta có:

  \(f\left( { - x} \right) = \sqrt {2 - 3x}  - \sqrt {2 + 3x}  =  - f\left( x \right)\)

  \( \Rightarrow \) Hàm số đã cho là hàm số lẻ.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com