Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho lục giác đều \(ABCDEF\) có tâm \(O\).

a) Số các vecto khác vecto \(\overrightarrow 0 \) và cùng phương với \(\overrightarrow {OA} \) là?

b) Số các vecto bằng vecto \(\overrightarrow {AB} \) là?

c) Hãy vẽ các vecto bằng vecto \(\overrightarrow {AB} \) và có:

+) Các điểm đầu là \(B,\, F, \, C.\)

+) Các điểm cuối là \(F,\, D, \, C.\)

Câu 145378: Cho lục giác đều \(ABCDEF\) có tâm \(O\).


a) Số các vecto khác vecto \(\overrightarrow 0 \) và cùng phương với \(\overrightarrow {OA} \) là?


b) Số các vecto bằng vecto \(\overrightarrow {AB} \) là?


c) Hãy vẽ các vecto bằng vecto \(\overrightarrow {AB} \) và có:


+) Các điểm đầu là \(B,\, F, \, C.\)


+) Các điểm cuối là \(F,\, D, \, C.\)

A. a) có 4 vecto; b) có 3 vecto

B. a) có 6 vecto; b) có 2 vecto

C. a) có 8 vecto; b) có 2 vecto

D. a) có 9 vecto; b) có 3 vecto

Câu hỏi : 145378
 • Đáp án : D
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a)  \(\overrightarrow {DA} ,\overrightarrow {AD} ,\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {CB} ,\overrightarrow {AO} ,\overrightarrow {OD} ,\overrightarrow {DO} ,\overrightarrow {FE} ,\overrightarrow {EF} \)

  b) \(\overrightarrow {OC} ,\overrightarrow {ED} ,\overrightarrow {FO} \)

  c) Trên tia \(AB,\)  ta lấy điểm \(B'\)  sao cho \(BB' = AB\)

  khi đó \(\overrightarrow {BB'}  = \overrightarrow {AB} \)

  * \(\overrightarrow {FO} \) là vectơ cần tìm

  * Trên tia  \(OC\) lấy \(C'\)  sao cho \(CC' = OC = AB.\)   

  Do  \(CC'//AB \Rightarrow \overrightarrow {CC'}  = \overrightarrow {AB} .\)

  +) Tương tự.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com