`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng cơ truyền từ M đến N, biết  khoảng cách MN = λ/8 tính theo phương truyền sóng, độ lệch pha giữa hai điểm là:

Câu 155141: Một sóng cơ truyền từ M đến N, biết  khoảng cách MN = λ/8 tính theo phương truyền sóng, độ lệch pha giữa hai điểm là:

A. \(\frac{\pi }{2}rad\)

B. \(\frac{\pi }{3}rad\)

C. \(\frac{\pi }{4}rad\)

D. \(\frac{\pi }{6}rad\)

Câu hỏi : 155141

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính độ lệch pha: \(\Delta \varphi  = {{2\pi d} \over \lambda }\)

 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ lệch pha giữa hai điểm:  

  \(\begin{gathered}
  \Delta \varphi = \frac{{2\pi .d}}{\lambda } \hfill \\
  d = \frac{\lambda }{8} \Rightarrow \Delta \varphi = \frac{{2\pi }}{\lambda }.\frac{\lambda }{8} = \frac{\pi }{4} \hfill \\
  \end{gathered} \)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


TUYENSINH247.COM THÔNG BÁO