Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhóm halogen

Hòa tan 10 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư ta thu được dung dịch A và 2,24 lít khí bay ra (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Câu 157078: Hòa tan 10 gam hỗn hợp muối cacbonat kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư ta thu được dung dịch A và 2,24 lít khí bay ra (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 11,10 gam. 

B. 13,55 gam. 

C. 12,20 gam.  

D.  15,80 gam.

Câu hỏi : 157078

Phương pháp giải:

Tổng quát: RCO3 + 2HCl → RCl2 + CO2 + H2O


=> nCO2 = nRCO3 = nCO3 = nRCl2


=> mmuối sau = mRCl2 = mR + mCl(muối) = mRCO3 – mCO3 + mCl (muối)

 • Đáp án : A
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổng quát: RCO3 + 2HCl → RCl2 + CO2 + H2O

  => nCO2 = nRCO3 = nCO3 = nRCl2 = 0,1 mol

  => mmuối sau = mRCl2 = mR + mCl(muối) = mRCO3 – mCO3 + mCl (muối)

  => mmuối sau = 10 – 60.0,1 + 2.0,1.35,5 = 11,1g

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com