Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp M gồm anđehit X và este Y, cần dùng vừa đủ 0,155 mol O2, thu được 0,13 mol CO2 và 2,34 gam H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol M phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc các phản ứng thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y lần lượt là

Câu 179615:

Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp M gồm anđehit X và este Y, cần dùng vừa đủ 0,155 mol O2, thu được 0,13 mol CO2 và 2,34 gam H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol M phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc các phản ứng thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y lần lượt là

A. CH3CHO và HCOOCH3.

B. CH3CHO và HCOOC2H5.

C. HCHO và CH3COOCH3.

D. CH3CHO và CH3COOCH3.

Câu hỏi : 179615

Phương pháp giải:

*Đốt cháy 0,05 mol hỗn hợp M thu được nCO2 = nH2O 


=> X và Y đều đơn chức, no, mạch hở


Giả sử X là CnH2nO (x mol); Y là CmH2mO2 (y mol)


+ nM => (1)


+ BTNT "O": nO(X) + nO(Y) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => (2)


Giải hệ (1) và (2) được x; y


Mặt khác: BTNT "C": nCO2 = xn + ym = 0,13 => Mối liên hệ giữa n và m.


Chọn nghiệm thỏa mãn


*Dựa vào phản ứng với AgNO3 để suy ra cấu tạo của X, Y

 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  *Đốt cháy 0,05 mol hỗn hợp M thu được nCO2 = nH2O = 0,13 mol

  => X và Y đều đơn chức, no, mạch hở

  Giả sử X là CnH2nO (x mol); Y là CmH2mO2 (y mol)

  + nM = x + y = 0,05 (1)

  + BTNT "O": nO(X) + nO(Y) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

  => x + 2y + 2.0,155 = 2.0,13 + 0,13 (2)

  Giải hệ (1) và (2) được x = 0,02 và 0,03

  Mặt khác: BTNT "C": nCO2 = 0,02n + 0,03m = 0,13 => 2n + 3m = 13 (n≥1, m≥2)

  => n = 2, m = 3 thỏa mãn

  => X là CH3CHO

  *Cho 0,1 mol hỗn hợp M phản ứng với AgNO3 thu được nAg = 0,2 mol

  Ta thấy: nAg : nM = 0,2 : 0,1 = 2

  => Y cũng tráng bạc => Y là HCOOC2H5

   

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com