`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 41,04 gam một mẫu saccarozo có lẫn 1 ít tạp chất là mantozo thực hiện phản ứng thủy phân trong môi trường axit (hiệu suất phản ứng thủy phân saccarozo là 80%, thủy phân mantozo là 75%), sau đó trung hòa dung dịch rồi cho tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 42,12 gam Ag. Độ tinh khiết của mẫu saccarozo trên là

Câu 182393: Cho 41,04 gam một mẫu saccarozo có lẫn 1 ít tạp chất là mantozo thực hiện phản ứng thủy phân trong môi trường axit (hiệu suất phản ứng thủy phân saccarozo là 80%, thủy phân mantozo là 75%), sau đó trung hòa dung dịch rồi cho tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nhẹ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 42,12 gam Ag. Độ tinh khiết của mẫu saccarozo trên là

A. 80,00%

B. 83,33%

C. 90,00%

D. 90,33%

Câu hỏi : 182393
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt số mol của saccarozo và mantozo là x, y (mol)

  + m hỗn hợp = 342x + 342y = 41,04 (1)

  + Thủy phân hỗn hợp:

  nSac pư = x.80% = 0,8x (mol)

  nMan pư = y.75% = 0,75y (mol)

              Saccarozo → Glu   +   Fruc

  Bđ:            x

  Pư:         0,8x    →    0,8x  →  0,8x

  Sau:       0,2x            0,8x        0,8x

              Mantozo → 2Glu

  Bđ:          y

  Pư:       0,75y  →    1,5y

  Sau:     0,25y          1,5y

  Sản phẩm sau phản ứng có chứa: \(\left\{ \begin{array}{l}Glu:0,8x+1,5y\\Fruc:0,8x\\Sac\,du:0,2x\\Man\,du:0,25y\end{array} \right.\)

  Cho sản phẩm tráng gương:

  + Glu → 2Ag

  + Fruc → 2Ag

  + Man → 2Ag

  + Sac không tráng gương

  => nAg = 2nGlu + 2nFruc + 2nMan dư = 2.(0,8x + 1,5y) + 2.0,8x + 2.0,25y = 42,12/108 (2)

  Giải hệ phương trình (1) và (2) được: x = 0,1 và y = 0,02

  => Độ tinh khiết của saccarozo trong mẫu trên là: \(\frac{{0,1.342}}{{41,04}}.100\% \) = 83,33%

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com