Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 193087:

A. P=2019

B. P=2020

C. P=2017

D. P=2016

Câu hỏi : 193087

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức của hàm số logarit để biến đổi phương trình đã cho để tính giá trị biểu thức \(\log_a b.\)


Biến đổi biểu thức \(P\) theo \(\log_a b\) để tính giá trị của biểu thức \(P.\) 

  • Đáp án : A
    (2) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com