`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 500 ml dung dịch NaOH 1M vào 150 ml dung dịch AlCl3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 194122: Cho 500 ml dung dịch NaOH 1M vào 150 ml dung dịch AlCl3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 11,7.    

B. 3,9.    

C. 7,8. 

D. 15,6. 

Câu hỏi : 194122

Phương pháp giải:

Bài toán muối nhôm tác dụng với dd kiềm


Các phản ứng xảy ra:


            Al3+ + 3OH- →  Al(OH)3 (1)


            Al(OH)3 + OH- →  [Al(OH)4]- (2)


Từ (1) và (2) ta rút ra kết luận:        


+ Nếu b/a ≤ 3 thì kết tủa chưa bị hoà tan và


                  nAl(OH)3= b/3


+ Nếu 3 < b/a < 4 thì kết tủa bị hoà tan 1 phần


            Al3+ + 3OH-  →   Al(OH)3 (1)


mol        a    3a                 a


            Al(OH)3 + OH- →  [Al(OH)4]- (2)


Mol        b-3a        b-3a


                  nAl(OH)3= 4a-b


+ Nếu b/a ≥ 4 thì kết tủa bị hoà tan hoàn toàn

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nOH = 0,5 ; nAl3+ = 0,15 mol

  => nAl(OH)3 = 4nAl3+ - nOH = 0,1 mol

  => mkết tủa = 7,8g

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com