Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 đến khi thu được 1,344 lit khí (dktc) ở anot thì dừng lại. Ngâm thanh Al trong dung dịch sau điện phân. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh Al tăng 6,12g. Nồng độ mol/lit ban đầu của CuSO4 là :

Câu 195325: Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 đến khi thu được 1,344 lit khí (dktc) ở anot thì dừng lại. Ngâm thanh Al trong dung dịch sau điện phân. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh Al tăng 6,12g. Nồng độ mol/lit ban đầu của CuSO4 là :

A. 0,553M  

B. 0,6M 

C. 0,506M  

D. 0,24M

Câu hỏi : 195325

Phương pháp giải:

Bảo toàn e, tăng giảm khối lượng

 • Đáp án : B
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do khối lượng thanh Al tăng nên dung dịch sau điện phân có chứa Cu2+
  => Cu2+ bị điện phân chưa hết
  Anot: 
  H2O - 2e →   2H+ +  0,5O2
          0,24 ← 0,24 ← 0,06
  Catot: 
  Cu2+ + 2e →  Cu
           0,24 → 0,12

  DD sau điện phân có chứa: Cu2+ (x mol); H+ (0,24 mol); SO42-

  2Al + 6H+ → 2Al3+ + 3H2 (1)

  0,08 ← 0,24

  2Al + 3Cu2+ → 2Al3+ + 3Cu (2)

  x      → 1,5x       →           1,5x

  m thanh Al tăng = m bám – m tan = mCu(2) – (mAl(2) + mAl(1))=> 64.1,5x – (27x + 27.0,08) = 6,12

  => x = 0,12

  => nCuSO4 bđ = 0,12 + 1,5x = 0,3 mol

  => CM = 0,3 : 0,5 = 0,6M

  Đáp án B

  Chú ý:

  CuSO4 là muối anion có oxi do vậy tại anot SO42- không bị điện phân mà H2O bị điện phân

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com