Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

Cation X+ và anion Y2- đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn là:

Câu 206857: Cation X+ và anion Y2- đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn là:

A. X ở ô 11, chu kì 3, nhóm IA và Y ở ô 8, chu kì 2, nhóm VIA.

B. X ở ô 12, chu kì 3, nhóm IIA và Y ở ô 8, chu kì 2, nhóm VIA.

C. X ở ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA và Y ở ô 9, chu kì 2, nhóm VIIA.

D. X ở ô 12, chu kì 3, nhóm IIA và Y ở ô 9, chu kì 2, nhóm VIIA.

Câu hỏi : 206857

Phương pháp giải:

Từ cấu hình của ion suy ra cấu hình e nguyên tử.


Dựa vào cấu hình e xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X+ có phân lớp ngoài cùng là 2p6

  ⟹ X: 1s22s22p63s1

  ⟹ Ô 11, chu kì 3, nhóm IA

  Y2- có phân lớp ngoài cùng là 2p6

  ⟹ X: 1s22s22p4

  ⟹ Ô 8, chu kì 2, nhóm VIA

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com