Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Muối nào sau đây khi thuỷ phân tạo dung dịch có pH < 7 ?

Câu 211400: Muối nào sau đây khi thuỷ phân tạo dung dịch có pH < 7 ?

A. CaCl2.  

B. CH3COONa.    

C. NaCl.     

D. NH4Cl.

Câu hỏi : 211400
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án: D

  PH < 7 muối có môi trường axit => chọn D

  A,C là muối trung tính. B là muối có môi trường bazơ

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com