Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Muốn pha chế 300ml dung dịch NaOH có pH = 10 thì khối lượng NaOH cần dùng là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây ( Cho H =1 , O=16 , Na =23 , NaOH phân li hoàn toàn )

Câu 211411: Muốn pha chế 300ml dung dịch NaOH có pH = 10 thì khối lượng NaOH cần dùng là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây ( Cho H =1 , O=16 , Na =23 , NaOH phân li hoàn toàn )

A. 1,2.10−3 gam  

B. 2,1.10−3gam   

C. 1,4.10−3gam    

D. 1,3.10−3gam

Câu hỏi : 211411
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án: A

  PH=10 => [ H+ ] = 10−10  => [ OH ] = 10−14:  10−10  = 10−4 M

  =>   nNaOH = 0,3. 10−4 = 3. 10−5 ( mol)

  =>   mNaOH = 3. 10−5 . 40 = 1,2.10−3 (g) 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com