Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu số vừa là bội của \(5\)  vừa là ước của \(50\)?

Câu 213203: Có bao nhiêu số vừa là bội của \(5\)  vừa là ước của \(50\)?

A.  \(4\) số                             

B.  \(5\) số                                

C. \(6\) số                              

D. \(7\) số 

Câu hỏi : 213203

Phương pháp giải:

Phương pháp:


\(\,\left\{ \begin{array}{l}B\left( 5 \right) = {\rm{\{ 5}}{\rm{.k| k}} \in {\rm{N\} }}\\U(50) = {\rm{\{ x}} \in {\rm{N}}|50 \vdots x{\rm{\} }}\end{array} \right.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Hướng dẫn giải chi tiết

  Gọi là số vừa là bội của \(5\)vừa là ước của \(50\)

  \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}x \in B\left( 5 \right)\\x \in U\left( {50} \right)\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \in {\rm{\{ 0;}}\,{\rm{5;10;15;20;25;}}...{\rm{\} }}\\x \in {\rm{\{ 1;2;5;10;25;50\} }}\end{array} \right.\\ \Rightarrow \,x\, \in \,{\rm{\{ 5;10;25;50\} }}\end{array}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com