Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng nào sau đây là phản ứng tách ?

Câu 218394: Phản ứng nào sau đây là phản ứng tách ?

A. C2H6  + Cl\(\buildrel {askt} \over\longrightarrow \) C2H5Cl + HCl         

B. C3H→ C2H4 + CH4

C. CH4 + 2O→ CO2 + 2H2O        

D. C2H+ Br2 → C2H4Br2

Câu hỏi : 218394
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com