`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng của ba số -8; 4 và x là -8. Giá trị của x là:

Câu 230856: Tổng của ba số -8; 4 và x là -8. Giá trị của x là:

A.   \(x=-4\)                               

B. \(x=-8\)                              

C.  \(x=8\)                            

D. \(x=4\)

Câu hỏi : 230856

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế và tính chất cộng đại số

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\begin{align}  & \left( -8 \right)+4+x=-8 \\  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\ \ \,\,\,x=-8-\left( -8 \right)-4 \\  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\ \ \,\,\,x=-8+8-4 \\  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\ \ \,\,\,\,x=\left( -8+8 \right)-4 \\  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\ \ \,\,x=0-4 \\  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\ \ \,\,\,\,x=-4. \\ \end{align}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com