Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực Ianta là

Câu 271447: Sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực Ianta là

A.  thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam (1954).

B. cách mạng Cuba lật đổ được chế độ độc tài Batixta (1959).

C. ba nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập (1945).

D. cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thành công (1949).

Câu hỏi : 271447

Phương pháp giải:

phân tích, nhận xét.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trật tự hai cực Ianta đứng đầu là Liên Xô và Mĩ, đặc trưng là sự đối đầu giữa hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa. Nếu bên nào mạnh hơn thì trật tự đó sẽ xói mòn. Ngày 1-10-1949, cách mang dân tộc dân chủ nhân dân Trung Quốc thành công (1949), nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Trung Quốc thành công cũng làm cho hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á, làm tăng sức mạnh của phe chủ nghĩa xã hội.

  => Thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Trung Quốc (1949) đã mở ra bước “đột phá” góp phần làm “xói mòn” trật tự hai cực Ianta.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com