`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoà tan hết 16,16 gam hỗn hợp bột gồm Fe và một oxit sắt vào dung dịch HCl (lấy dư) thì thu được 0,896 lít khí và dd A. Cho dd NaOH đến dư vào dd A, lọc lấy kết tủa, rửa sạch, làm khô và nung nóng trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đối thu được 17,6 gam chất rắn.Oxit sắt trong hỗn hợp ban đầu là

Câu 278365: Hoà tan hết 16,16 gam hỗn hợp bột gồm Fe và một oxit sắt vào dung dịch HCl (lấy dư) thì thu được 0,896 lít khí và dd A. Cho dd NaOH đến dư vào dd A, lọc lấy kết tủa, rửa sạch, làm khô và nung nóng trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đối thu được 17,6 gam chất rắn.Oxit sắt trong hỗn hợp ban đầu là

A. FeO                 

B. Fe2O3

C. Fe3O4    

D. Cả A, B, C

Câu hỏi : 278365

Phương pháp giải:

nH2 = V/22,4=0,04 (mol)


Fe  + 2HCl→FeCl2  + H2


0,04                              0,04


moxit = mhh - mFe = 16,16 - 0,04.56=13,92  gam


Fe, FexOy \(\xrightarrow{{HCl}}\) dd A \(\mathop  \to \limits^{NaOH} \) kết tủa  \(\xrightarrow{{nung,kk}}\) Fe2O3


=> nFe2O3 = 17,6/160= 0,11 mol


Bảo toàn nguyên tố Fe


=> nFe (hỗn hợp) = nFe + nFe(oxit) = 2nFe2O3=0,22 mol


<=>    0,04 + nFe(oxit) =0,22


=> nFe(oxit) = 0,18 mol


moxit = mFe + mO


=> 13,92 = 0,18.56  + m=> mO=3,84  => nO = 0,24 (mol)


=> Fe :O

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH2 = V/22,4=0,04 (mol)

  Fe  + 2HCl→FeCl2  + H2

  0,04                              0,04

  moxit = mhh - mFe = 16,16 - 0,04.56=13,92  gam

  Fe, FexOy \(\xrightarrow{{HCl}}\) dd A \(\mathop  \to \limits^{NaOH} \) kết tủa  \(\xrightarrow{{nung,kk}}\) Fe2O3

  => nFe2O3 = 17,6/160= 0,11 mol

  Bảo toàn nguyên tố Fe

  => nFe (hỗn hợp) = nFe + nFe(oxit) = 2nFe2O3=0,22 mol

  <=>    0,04 + nFe(oxit) =0,22

  => nFe(oxit) = 0,18 mol

  moxit = mFe + mO

  => 13,92 = 0,18.56  + mO  => mO=3,84  => nO = 0,24 (mol)

  => Fe :O= 0,18:0,24= 3:4

  => Fe3O4

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com