`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ?

Câu 308918: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ?

A. Pháp nghiêm chỉnh thi hành những điều khoản đã kí kết, còn Mĩ bội ước.

B.  Mĩ nhảy vào miền Nam Việt Nam, thành lập chính quyền tay sai, âm mưu biến miền Nam thành” thuộc địa kiểu mới”.

C. Ở miền Nam, Pháp âm mưu xâm lược Việt Nam lần thứ ba.

D. Ngô Đình Diệm dọn đường cho Mĩ vào miền Nam Việt Nam.

Câu hỏi : 308918

Phương pháp giải:

sgk trang 129.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau năm 1954, Pháp rút khỏi miền Nam, Mĩ liền nhảy vào và đưa bọn tay sai (đứng đầu là Ngô Đình Diệm) lên nắm chính quyền ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam thành hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com