Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng \(\Delta \) đi qua \(A\left( {2; - 1;2} \right)\) nhận \(\overrightarrow u \left( { - 1;2; - 1} \right)\) làm vectơ chỉ phương có phương trình chính tắc là:

Câu 312493: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng \(\Delta \) đi qua \(A\left( {2; - 1;2} \right)\) nhận \(\overrightarrow u \left( { - 1;2; - 1} \right)\) làm vectơ chỉ phương có phương trình chính tắc là:

A. \(\dfrac{{x - 2}}{{ - 1}} = \dfrac{{y + 1}}{2} = \dfrac{{z - 2}}{{ - 1}}\)

B. \(\dfrac{{x + 1}}{2} = \dfrac{{y - 2}}{{ - 1}} = \dfrac{{z + 1}}{2}\).

C. \(\dfrac{{x + 2}}{{ - 1}} = \dfrac{{y - 1}}{2} = \dfrac{{z + 2}}{{ - 1}}\).

D. \(\dfrac{{x - 1}}{2} = \dfrac{{y + 2}}{{ - 1}} = \dfrac{{z - 1}}{2}\).

Câu hỏi : 312493

Phương pháp giải:

Đường thẳng đi qua \(M\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) có 1VTCP \(\overrightarrow u \left( {a;b;c} \right)\) có phương trình: \(\dfrac{{x - {x_0}}}{a} = \dfrac{{y - {y_0}}}{b} = \dfrac{{z - {z_0}}}{c}\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường thẳng \(\Delta \) đi qua \(A\left( {2; - 1;2} \right)\) nhận \(\overrightarrow u \left( { - 1;2; - 1} \right)\) làm vectơ chỉ phương có phương trình chính tắc là:

  \(\dfrac{{x - 2}}{{ - 1}} = \dfrac{{y + 1}}{2} = \dfrac{{z - 2}}{{ - 1}}\)

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com