Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sau hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương, nhiệm vụ chung được đặt ra cho cách mạng Việt Nam là gì.

 

Câu 312848: Sau hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương, nhiệm vụ chung được đặt ra cho cách mạng Việt Nam là gì.


 

A. Khôi phục kinh tế, hàn gắn viết thương chiến tranh, cải cách ruộng đất và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

B. Hoàn thành cải tạo quan hệ sản xuất ở miền Bắc và giải phóng miền Nam.

C. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

D.  Khôi phục kinh tế - xã hội vả xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

Câu hỏi : 312848

Phương pháp giải:

sgk trang 158, suy luận.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Với hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương, miền Bắc đã được giải phóng nhưng miền Nam vẫn còn nằm dưới ách thống trị của Mĩ – Diệm => Nhiệm vụ chung đặt ra cho cách mạng Việt Nam là:

  - Hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế ở miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  - Tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com