Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho sơ đồ chuyển hóa:

Xenlulozo\(\xrightarrow[{{t^0}}]{{ + {H_2}O/{H^ + }}}\) X \(\xrightarrow[{{t^0}}]{{ + dung\,dich\,AgN{O_3}/N{H_3}}}\) Y \(\xrightarrow{{ + dung\,dich\,HCl}}\)Z

Trong sơ đồ trên, các chất X, Y, Z lần lượt là

Câu 319122: Cho sơ đồ chuyển hóa:


Xenlulozo\(\xrightarrow[{{t^0}}]{{ + {H_2}O/{H^ + }}}\) X \(\xrightarrow[{{t^0}}]{{ + dung\,dich\,AgN{O_3}/N{H_3}}}\) Y \(\xrightarrow{{ + dung\,dich\,HCl}}\)Z


Trong sơ đồ trên, các chất X, Y, Z lần lượt là

A. glucozơ, amino gluconat, axit gluconic.

B. glucozơ, amoni gluconat, axit gluconic.

C. fructozơ, amino gluconat, axit gluconic.

D. fructozơ, amoni gluconat, axit gluconic.

Câu hỏi : 319122

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của cacbohiđrat.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xenlulozơ \(\xrightarrow[{{t^0}}]{{ + {H_2}O/{H^ + }}}\) Glucozơ (X) \(\xrightarrow[{{t^0}}]{{ + dung\,dich\,AgN{O_3}/N{H_3}}}\) Amoni gluconat (Y) \(\xrightarrow{{ + dung\,dich\,HCl}}\) Axit gluconic (Z)

  (C6H10O5)n + nH2O \(\xrightarrow[]{H^+,t^o}\) nC6H12O6 (glucozơ)

  CH3OH-[CH2OH]4CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O \(\xrightarrow[]{t^o}\) CH3OH-[CH2OH]4-COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

                                                                                                  (amoni gluconat)

  CH3OH-[CH2OH]4-COONH4 + HCl → CH3OH-[CH2OH]4-COOH + NH4Cl

                                                                     (axit gluconic)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com