Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 1: Because of electronic publishing, ______ will disappear in the next 25 years.

A. a book

B. book                       

C. the books

D. books

Câu hỏi : 328541

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Mạo từ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  book (n): quyển sách => danh từ đếm được

  Khi ám chỉ những quyển sách nói chung => books

  Tạm dịch: Bởi vì có sự xuất bản sách điện tử, sách truyền thống sẽ biến mất trong vòng 25 năm nữa.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The pictures of seals being killed in the Artic had a tremendous impact ______ public opinion.

A. over                        

B. with

C. on                           

D. against

Câu hỏi : 328542

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Giới từ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức: have an impact on something: có tác động lên cái gì

  Tạm dịch: Những bức tranh về những con hải cẩu bị giết chết ở Bắc Cực đã có tác động rất lớn lên quan điểm của công chúng.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: Unless you _______ all of my questions, I can’t do anything to help you.

A. answered                

B. answer                    

C. don’t answer   

D. are answering

Câu hỏi : 328543

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Câu điều kiện

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dấu hiệu: unless

  Mệnh đề chính chia ở hiện tại => câu điều kiện loại 1

  Công thức: Unless + V (hiện tại đơn, dạng khẳng định) = If + V (dạng phủ định)

  Tạm dịch: Trừ khi bạn trả lời tất cả các câu hỏi của tôi, tôi sẽ không thể giúp gì được bạn.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 4: He promised ______ his daughter a new bicycle as a birthday present.

A. buy                        

B. to buy    

C. to buying 

D. buying

Câu hỏi : 328544

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: to V / V_ing

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức: promise + to V (nguyên thể): hứa làm gì

  Tạm dịch: Anh ấy hứa sẽ mua cho con gái anh ấy một chiếc xe đạp mới để làm quà sinh nhật.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 5: We were late because we had some car problems. By the time we ___________ to the station, Susan ____________ for us for more than two hours.

A. are getting/had waited

B. got/waited  

C. had got/had waited 

D. got/ had been waiting

Câu hỏi : 328545

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Động từ “were”, “had” => quá khứ đơn => các câu còn lại cũng là thì quá khứ

  Dấu hiệu: for more than two hours (trong hơn 2 tiếng)

  => vế sau chia quá khứ hoàn thành tiếp diễn

  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn mô tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ và nhấn mạnh đến tính liên tục của hành động

  Công thức: By the time + S + V_ed/V2, S + had been + V_ing

  Tạm dịch: Chúng tôi muộn vì có vấn đề với xe ô tô. Khi chúng tôi đến nhà ga, Susan đã chờ chúng tôi hơn 2 giờ đồng hồ.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 6: It is believed that travelling is a good way to expand our ______ of the world.

A. knowledgeable       

B. knowledgeably       

C. knowledge              

D. know

Câu hỏi : 328546

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Từ loại

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trước chỗ trống là “our” (tính từ sở hữu) => cần một danh từ

  A. knowledgeable (adj): có kiến thức rộng, am hiểu 

  B. knowledgeably (adv): một cách am hiểu   

  C. knowledge (n): kiến thức               

  D. know (v): biết, hiểu

  Tạm dịch: Người ta tin rằng đi du lịch là một cách tốt để mở rộng kiến thức của chúng về thế giới.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 7: I am not against the plan at all; _______, I think it is marvelous.

A. nevertheless            

B. on the other hand

C.  in contrast 

D. on the contrary

Câu hỏi : 328547

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Từ vựng

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. nevertheless: tuy nhiên => không phù hợp nghĩa câu

  B. on the other hand: mặt khác => theo cách khác với ý đầu tiên được đề cập đến

  Ví dụ: My husband likes classical music – I, on the other hand, like all kinds. (Chồng tôi thích nhạc của điển, tôi thì khác tôi thích tất cả các loại nhạc.)

  C. in contrast: trái lại => so sánh, đối chiếu sự khác nhau giữa 2 người/vật khi đặt chúng ở cùng nhau.

  Ví dụ: Their economy has expanded while ours, by/in contrast, has declined. (Nền kinh tế của họ thì phát triển trong khi đó nền kinh tế của chúng ta trái lại giảm.)

  D. on the contrary: trái lại => dùng để thể hiện ý trái lại với ý đã nói trước đó

  Tạm dịch: Tôi không hề phản đối kế hoạch này; trái lại, tôi nghĩ nó rất tuyệt vời.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 8: Sometimes ___________ wears people out and is worse than the lack of sleep itself.

A. to sleep the desire           

B. the desire to sleep  

C. to desire to sleep is     

D. the desire to sleep who

Câu hỏi : 328548
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  wear out = make somebody tired: khiến ai mệt mỏi

  Trong câu có 2 động từ được nối bằng “and”: wear…out and is …

  Câu còn thiếu chủ ngữ (thường bắt đầu bằng 1 danh từ)

  => Đáp án B: Sự khát khao muốn ngủ

  Tạm dịch: Thỉnh thoảng, sự khát khao muốn ngủ khiến con người mệt mỏi và thậm chí nó còn tồi tệ hơn là việc mất ngủ.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 9: They asked me ______      in London then.

A. is my brother working       

B. was my brother working

C. if my brother was working     

D. if my brother is working

Câu hỏi : 328549

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Câu tường thuật

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Động từ tường thuật “asked” chia ở thì quá khứ đơn

  => các động từ trong câu tường thuật cũng chia ở quá khứ => loại A, D

  Công thức tường thuật câu hỏi nghi vấn: asked + O + if/whether + S + V (lùi 1 thì)

  Tạm dịch: Họ đã hỏi tôi liệu anh trai tôi có đang làm việc ở Luân Đôn không.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 10: She complains noisily about everything she doesn’t like. She is the type of person who is always ________ a fuss.

A. making                   

B. doing                      

C. creating                   

D. giving

Câu hỏi : 328550

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Sự kết hợp từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  make a fuss: làm to chuyện, làm ầm ĩ (những chuyện không cần thiết)

  Tạm dịch: Cô ấy phàn nàn ầm ĩ những điều mình không thích. Cô ấy là loại người lúc nào cũng làm to chuyện.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 11: My _____ on life has changed a lot since leaving university.

A. outlook                   

B. attitude                    

C. approach                 

D. purpose

Câu hỏi : 328551

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Từ vựng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. outlook (n): thái độ, cách nhìn về cuộc sống và thế giới của một người, nhóm người hoặc nền văn hóa

  Cấu trúc: outlook on something

  B. attitude (n): thái độ, quan điểm về ai, cái gì (thường ám chỉ cách cư xử, hành xử)

  Cấu trúc: attitude to/towards something/somebody: thái độ về cái gì/ai

  C. approach (n): cách tiếp cận, giải quyết vấn đề.

  Cấu trúc: approach to something: tiếp cận cái gì

  D. purpose (n): mục đích

  Cấu trúc: for the purpose of something: vì mục đích gì đó

  Tạm dịch: Cách nhìn của tôi về cuộc đời đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 12: Mr. Green’s job is to teach the young officers to _____ their duty in the right way.

A. operate                    

B. commit                    

C. perform                   

D. proceed

Câu hỏi : 328552

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Từ vựng

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. operate (v): vận hành

  B. commit (v): cam kết

  C. perform = carry out (v): thực hiện, tiến hành làm gì

  perform one’s duty/task: thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ

  D. proceed = continue doing something (v): tiếp tục làm gì

  Tạm dịch: Công việc của ông Green là dạy cho những nhân viên văn phòng trẻ cách để thực hiện những công việc của họ theo cách đúng đắn.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 13: Jane recounted the details of her vacation so _____ that we were able to picture what she had done.

A. vividly                    

B. presently                 

C. punctually               

D. obviously

Câu hỏi : 328553

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Từ vựng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. vividly (adv): một cách sinh động             

  B. presently = now – currently (adv): ngay lúc này               

  C. punctually (adv): đúng giờ            

  D. obviously = clearly (adv): rõ ràng là

  Ví dụ: He was obviously drunk. (Rõ ràng là anh ta bị say mà.)

  Tạm dịch: Jane đã thuật lại chi tiết chuyến đi của cô ấy sinh động đến nỗi chúng tôi có thể hình dung được cô ấy đã làm gì.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 14: ___________are that stock price will go up in the coming months.

A. Conditions              

B. Opportunities          

C. Possibilities           

D. Chances

Câu hỏi : 328554

Phương pháp giải:

Kiến thức kiểm tra: Thành ngữ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức: (The) chances are (that) + mệnh đề = It is likely that + mệnh đề: Khả năng là…

  Tạm dịch: Khả năng là giá cổ phiếu sẽ tăng lên trong những tháng tiếp theo.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com