`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Luận cương chính trị của Đảng được thông qua tại

Câu 345997: Luận cương chính trị của Đảng được thông qua tại

A.  Hội nghị thành lập Đảng tháng 2 - 1930.

B.  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 10 - 1930.

C.  Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11 - 1930.

D. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 5 - 1941.

Câu hỏi : 345997

Phương pháp giải:

 sgk trang 94.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) đã thông qua Luận cương chính trị của Đảng do đồng chí Trần Phú khởi thảo.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com