Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

So với Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 11/1939, Hội nghị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dưong tháng 5/1941 hoàn chỉnh hơn ở điểm nào về cách thức giành chính quyền?

Câu 346998: So với Hội nghị BCH Trung ương Đảng tháng 11/1939, Hội nghị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dưong tháng 5/1941 hoàn chỉnh hơn ở điểm nào về cách thức giành chính quyền?

A.  Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi.

B. Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

C. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.

D.  Xác định nhiệm vụ chủ yếu, trước mắt là đánh đế quốc tay sai, giải phóng dân tộc

Câu hỏi : 346998

Phương pháp giải:

So sánh, nhận xét.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội nghị tháng 11-1939 đưa ra chủ trương chung cho cách mạng Đông Dương. Tuy nhiên, về cách thức giành chính quyền như thế nào lại chưa nhấn mạnh. Phải đến Hội nghị 5/1941, nội dung này mới được quy định rõ, hội nghị xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa là đi từ khởi nghĩa từng phấn lên tổng khởi nghĩa.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com