Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong tự nhiên hiđro có 2 đồng vị bền là 1H, 2H; clo có hai đồng vị bền là 35Cl, 37Cl. Số loại phân tử HCl khác nhau có thể tạo thành từ các đồng vị trên là bao nhiêu?

Câu 347489: Trong tự nhiên hiđro có 2 đồng vị bền là 1H, 2H; clo có hai đồng vị bền là 35Cl, 37Cl. Số loại phân tử HCl khác nhau có thể tạo thành từ các đồng vị trên là bao nhiêu?

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 8.

Câu hỏi : 347489

Phương pháp giải:

Nguyên tố A có a loại đồng vị, nguyên tố B có b loại đồng vị.


Khi đó số loại phân tử AB có thể tạo thành là a.b phân tử.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các loại phân tử HCl khác nhau có thể tạo thành từ các đồng vị trên là 1H35Cl; 1H37Cl; 2H35Cl; 2H37Cl

  Vậy có 4 loại phân tử HCl khác nhau có thể được tạo thành.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com