Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)} dx = 2\) và \(\int\limits_0^1 {g\left( x \right)} dx =  - 4\), khi đó \(\int\limits_0^1 {\left[ {f\left( x \right) + g\left( x \right)} \right]} dx\) bằng

Câu 350640: Biết \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)} dx = 2\) và \(\int\limits_0^1 {g\left( x \right)} dx =  - 4\), khi đó \(\int\limits_0^1 {\left[ {f\left( x \right) + g\left( x \right)} \right]} dx\) bằng

A. \(6\).

B. \( - 6\) .

C. \( - 2\).

D. \(2\).

Câu hỏi : 350640

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất tích phân: \(\int\limits_a^b {\left[ {f\left( x \right) + g\left( x \right)} \right]dx}  = \int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}  + \int\limits_a^b {g\left( x \right)dx} \).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\int\limits_0^1 {\left[ {f\left( x \right) + g\left( x \right)} \right]dx}  = \int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx}  + \int\limits_0^1 {g\left( x \right)dx}  = 2 + \left( { - 4} \right) =  - 2\).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com