Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật dao động điều hòa theo phương trình \(x = A\cos \left( {\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)\,\,cm\). Thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng là:

Câu 364645: Vật dao động điều hòa theo phương trình \(x = A\cos \left( {\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)\,\,cm\). Thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng là:

A. \(t = \frac{2}{3} + 2k\,\left( s \right)\,\,\left( {k \in N} \right)\).

B. \(t =  - \frac{1}{3} + 2k\,\,\left( s \right)\,\,\left( {k \in N} \right)\).

C. \(t = \frac{2}{3} + k\,\,\left( s \right)\,\,\left( {k \in N} \right)\).

D. \(t = \frac{1}{3} + k\,\,\left( s \right)\,\,\left( {k \in N} \right)\).

Câu hỏi : 364645

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức \(\Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega }\)

 • Đáp án : C
  (21) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận xét: Trong 1 chu kì, vật đi qua VTCB 2 lần, góc quét giữa hai lần liên tiếp là \(\pi \).

  Từ VTLG, ta thấy thời điểm đầu tiên vật đi qua VTCB, góc quét được là \(\frac{{2\pi }}{3}\) → pha của vật tại VTCB: \(\varphi  = \frac{{2\pi }}{3} + k\pi \,\,\left( {k \in N} \right)\)

  Áp dụng mối liên hệ giữa góc \(\varphi \) và thời điểm t, ta có thời điểm vật đi qua VTCB:

  \(t = \frac{\varphi }{\omega } = \frac{{\frac{{2\pi }}{3} + k\pi }}{\pi } = \frac{2}{3} + k\,\,\left( s \right)\,\,\left( {k \in N} \right)\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com