Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số phức liên hợp của số phức \(3 - 4i\) là:

Câu 367312: Số phức liên hợp của số phức \(3 - 4i\) là:

A. \( - 3 - 4i\)        

B. \( - 3 + 4i\)       

C. \(3 + 4i\)          

D. \( - 4 + 3i\)

Câu hỏi : 367312

Phương pháp giải:

Số phức liên hợp của số phức \(a + bi\) là: \(a - bi.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số phức liên hợp của số phức \(3 - 4i\) là: \(3 + 4i.\)

  Chọn  C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com