Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số \(\frac{{ - 3}}{{14}}\) viết thành hiệu của hai số hữu tỉ dương nào dưới đây?

Câu 407558:

Số \(\frac{{ - 3}}{{14}}\) viết thành hiệu của hai số hữu tỉ dương nào dưới đây?

A. \(\frac{2}{3} - \frac{5}{7}\)   

B. \(\frac{1}{{14}} - \frac{1}{7}\)     

C. \(\frac{1}{2} - \frac{5}{7}\)   

D. \(\frac{3}{{14}} - \frac{5}{{14}}\)

Câu hỏi : 407558

Phương pháp giải:

Đưa hai phân số về cùng mẫu rồi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu.


Với \(x = \frac{a}{m};\,y = \frac{b}{m}\,\left( {a,b,m \in \mathbb{Z},\,m > 0} \right)\) ta có: \(x - y = \frac{a}{m} - \frac{b}{m} = \frac{{a - b}}{m}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\frac{{ - 3}}{{14}} = \frac{{7 - 10}}{{14}} = \frac{7}{{14}} - \frac{{10}}{{14}} = \frac{1}{2} - \frac{5}{7};\\\frac{1}{{14}} - \frac{1}{7} = \frac{1}{{14}} - \frac{2}{{14}} = \frac{{ - 1}}{{14}};\\\frac{2}{3} - \frac{5}{7} = \frac{{14}}{{21}} - \frac{{15}}{{21}} = \frac{{ - 1}}{{21}};\\\frac{3}{{14}} - \frac{5}{{14}} = \frac{{ - 2}}{{14}} = \frac{{ - 1}}{7}.\end{array}\) 

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com