Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(x + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}\). Giá trị của x bằng:

Câu 407560: Cho \(x + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}\). Giá trị của x bằng:

A. \(\frac{1}{4}\)        

B. \(\frac{{ - \,1}}{4}\)      

C. \(\frac{2}{5}\)  

D. \(\frac{5}{4}\)

Câu hỏi : 407560

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc chuyển vế và trừ hai số hữu tỉ để tìm \(x\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(x + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}\)

  \(x\,\, = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}\)

  \(x = \frac{3}{4} - \frac{2}{4}\)

  \(x = \frac{1}{4}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com